Gemeente Aa en Hunze presenteert een sluitende begroting voor 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze presenteert de gemeenteraad een sluitende begroting voor 2024. Onderaan de begroting prijkt een bedrag van € 882.000 in de plus. Met de plannen uit de begroting geeft het college verdere invulling aan de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Samen verder aan de slag’. Wel heeft het college zorgen over de financiële vooruitzichten op de langere termijn.

Gezonde financiële positie

Naast de sluitende begroting blijft ook de vrije algemene reserve (VAR) in 2024 ruim boven de ondergrens van €3 miljoen. Dit bevestigt de solide financiële status van de gemeente Aa en Hunze. Een mooi resultaat, aldus wethouder financiën Kiena ten Brink: “We zijn ambitieus en gaan mooie plannen uitvoeren, maar blijven hierbij financieel gezond. Een balans die je goed in het oog wil houden.” 

Inzet op bestaanszekerheid

Bestaanszekerheid blijft een belangrijk focuspunt van het college in 2024. Noodzakelijk omdat steeds meer mensen in de problemen komen door de crisissen van afgelopen jaren. Ook de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening verdient voortdurend aandacht. Hoewel er in recente jaren al stappen zijn gezet, zet de gemeente hier het komende jaar actief op in. 

Opvang

De opvang van vluchtelingen blijft ook in 2024 veel vragen van inwoners, vrijwilligers en de gemeente. In de gemeente Aa en Hunze zijn twee opvanglocaties: in Papenvoort voor Oekraïners en in Gieten voor asielzoekers. De eerste wordt momenteel verbouwd om meer mensen op te kunnen vangen. De Biester in Gieten blijft twee jaar langer functioneren als aanvullende opvanglocatie. 

Woningbouw

Een andere grote ambitie is de woningbouwopgave. Er is een forse woningbehoefte bij met name jongeren en senioren. Naast deze vraag is er ook de opgave rondom het huisvesten van statushouders. Inmiddels krijgt het woningbouwprogramma steeds meer vorm en we blijven dan ook volop inzetten op de uitvoering van deze grote ambitie.

Duurzaamheid

De transitie naar een duurzamere samenleving vormt een andere belangrijke prioriteit. Het college van Aa en Hunze onderstreept dat het belangrijk is om ook degenen met een beperkter budget te betrekken. Daar blijft de gemeente oog voor houden, bijvoorbeeld door verruiming van maatregelen, subsidies en de juiste voorlichting. Verder zet het college zich in 2024 extra in voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. 

Goed vestigingsklimaat

De gemeente Aa en Hunze zet zich actief in voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Bedrijventerreinen spelen hierbij een belangrijke rol. Voor het bedrijventerrein Bloemakkers is een plan ontwikkeld om het terrein toekomstbestendig te maken. De ervaringen en inzichten die hieruit voortkomen, dienen als leidraad voor andere bedrijventerreinen binnen de gemeente.

Vooruitzichten

Ondanks de sluitende begroting zijn er ook zorgen over het perspectief voor de komende jaren. Wethouder ten Brink: "Voor de jaren 2024 en 2025 is er een positief perspectief. Daarna krijgen we te maken met tekorten. Dat komt mede door kortingen van het Rijk.” Volgens de wethouder is de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) namens gemeenten met het Rijk in gesprek om de kortingen van tafel te krijgen.  

Op 2 en 9 november spreekt en stemt de gemeenteraad over de begroting.

De begroting 2024 is online in te zien.