Uit de Raad Week 38

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl.

In week 38 heeft de raad besluiten genomen over de volgende onderwerpen:

Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Stichting ICO

Het ICO ontving complimenten van de raad voor de geleverde activiteiten en de presentatie van de jaarstukken. De gemeenteraad heeft kennis genomen van de jaarstukken 2020. De subsidie voor Stichting ICO voor 2020 is definitief vastgesteld op 168.825 euro. Deze subsidie is gebruikt voor cultuureducatie in het onderwijs, het uitvoeren van projecten zowel binnen, als buiten het onderwijs en het bieden van ondersteuning aan het onderwijs in de amateurkunst in Aa en Hunze. Voor hetzelfde takenpakket ontvangt het ICO in 2022 een subsidie van 174.590 euro. 

Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Bibliotheekwerk Aa en Hunze

De bibliotheek heeft conform de cultuurnota 2017 – 2021 haar taken uitgevoerd. Zij zijn flexibel en innovatief meegegaan met de tijd. Op grond van de aangeleverde jaarstukken 2020 is de definitieve subsidie voor de bibliotheek vastgesteld. De raad gaat graag een keer op werkbezoek. In 2022 ontvangt Biblionet Drenthe 487.987 euro subsidie. 

Begroting RUD 2022

De gemeenschappelijke regeling RUD stuurt jaarlijks een begroting aan de gemeenten. Deze begroting bevat beleidsmatige voornemens en financiële gevolgen voor de gemeentebegroting. De gemeenteraad verzoekt de RUD aan te geven wat er meerjarig nodig is aan geld en personeel voor een sobere, maar kwalitatief goede uitvoering van de verplichte wettelijke taken. De raad ontvangt de nota graag bij de eerstvolgende Kaderbrief voor 15 april 2022.

Ontwerp bestemmingsplan Gasselternijveenschemond, tussen 2e Dwarsdiep 7 en Noordzijde 105

De Raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel ‘Bestemmingsplan Gasselternijveenschemond, tussen Tweede Dwarsdiep 7 en Noordzijde 105’. Het bestemmingsplan heeft betrekking op percelen grond tussen de woningen Tweede Dwarsdiep 7 en Noordzijde 105. Met het bestemmingsplan wordt beoogd om hier twee nieuwe woningen toe te staan.

Aanwijzing Radio Aa en Hunze als lokale publieke media instelling 2022-2026

Eens in de vijf jaar wijst het Commissariaat voor de Media een publieke media-instelling aan om publieke mediadiensten uit te voeren in de gemeente Aa en Hunze. Radio Aa en Hunze wordt gezien als belangrijke waarde voor de gemeente. De programmering is professioneel en gedragen door vrijwilligers. De gemeenteraad adviseert het Commissariaat voor de Media om Radio Aa en Hunze aan te wijzen als lokale media-instelling van Aa en Hunze voor de komende vijf jaar (2022-2026).