Begroting 2022 gemeente Aa en Hunze sluitend

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze presenteert de gemeenteraad met gepaste trots een sluitende begroting aan voor 2022. Dit is de laatste begroting van het huidige college.

Begrotingsresultaat

De begroting is sluitend voor 2022 en volgens de door de gemeenteraad vastgestelde financiële kaders opgesteld. Het was een uitdaging om dit te bereiken. Wethouder Co Lambert: “We zijn blij dat we de begroting sluitend kunnen aanbieden en dat we geld hebben kunnen vinden voor onze plannen. Tegelijkertijd signaleren we dat we hiervoor de reserves moeten aanspreken.” De begroting sluit met een positief saldo van € 363.000,-.

Ambities 2022

De begroting 2022 biedt ruimte voor de ambities. Belangrijke onderwerpen in 2022 zijn onder andere de renovatie van sportzaal de Strohalm, de ontwikkelvisie Gasselterveld, soepele invoering van de Omgevingswet en de nieuwbouw van de basisschool in Eexterveen. Daarnaast gaat de gemeente aan de slag met de uitvoering van de Woonvisie, de Economische Koersnota, de Regionale Energie Strategie en de Transitievisie Warmte. Ook de transformatie Sociaal Domein blijft een belangrijke ambitie. Na een aantal jaren van tekorten op het Sociaal Domein is de verwachting dat we op termijn binnen de rijksmiddelen kunnen blijven. Om de ambities waar te kunnen maken, de dienstverlening op een hoger niveau te brengen en om de realisatiekracht van de organisatie te vergroten investeren we ruim € 1 miljoen extra in de ambtelijke organisatie.

Aa en Hunze wil een duurzame gemeente zijn met goede voorzieningen en vanuit een brede kijk op gezondheid, de leefbaarheid verder vergroten en samen werken aan een veilig Aa en Hunze. Samen met inwoners blijft de gemeente werken aan een leefbare en duurzame samenleving. Hierbij is ruimte voor eigen initiatieven. De vele naoberschaps-initiatieven bevestigen het beeld dat dit leeft. Dit ondersteunt de gemeente van harte, ook in de toekomst. 

Corona

Het lijkt er op dat de coronacrisis onder controle is en we langzaam weer naar een open samenleving toegaan. De (soms gevreesde) economische langetermijneffecten lijken mee te vallen. Voor Aa en Hunze spelen er geen acute zaken waar actie op moet worden ondernomen. Wel zijn er aandachtspunten naar voren gekomen. Deze geeft het college na de gemeenteraadsverkiezingen graag mee aan de nieuwe raad. Voor nu is er in deze begroting geen rekening gehouden met corona gerelateerde inkomsten en uitgaven. 

Behandeling in de raad

De begroting wordt besproken tijdens drie raadsvergaderingen. Op 13 oktober is het technisch beraad, op 28 oktober de eerste bespreking en op 10 november wordt de begroting vastgesteld.