Begroting Aa en Hunze structureel sluitend

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze presenteert de gemeenteraad een sluitende begroting voor 2021 tot en met 2024.

Positief en voorzichtig

Een structureel sluitende begroting is positief en geen vanzelfsprekendheid, zeker niet in deze tijd. De begroting sluit met een positief saldo van 86.000 euro in 2024. Het college geeft aan dat wel enige voorzichtigheid op zijn plaats is. Er moet nog een bezuiniging van 1,5 miljoen euro in het sociaal domein gerealiseerd worden. Ook is er nog geen uitsluitsel over de aanstaande herverdeling van het gemeentefonds en de middelen voor het sociaal domein in 2022. De afvalstoffenheffing laat een flinke stijging zien. Dit komt volledig door de stijging van de kosten van het inzamelen en verwerken van afval. In 2021 gaat het college inzetten op minder afval en minder kosten, en dus een lagere heffing. 

Co Lambert, wethouder Financiën:

"Aa en Hunze is een prachtige plattelandsgemeente, sterk, vitaal en veilig. Dit willen we zo houden en verder versterken, samen met onze inwoners. Samen werken we aan een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving. Daarbij is het heel belangrijk dat iedereen mee kan doen. Dat is onze ambitie. De begroting 2021 biedt ruimte voor die ambitie en voor al onze plannen. Daar zijn we uiteraard heel tevreden over"

Ambities 2021

De begroting voor 2021 biedt dus ruimte voor deze ambitie. Belangrijke onderwerpen in 2021 zijn de duurzaamheidsagenda en de energietransitie, de ontwikkeling van vitale vakantieparken en het versterken van de economische structuur, toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving, de woonvisie, verbetering en uitbreiding van fietspaden, zorg gericht op preventie en meedoen, het verminderen van tekorten in de jeugdzorg en de invoering van de Omgevingswet.

Corona

De coronacrisis heeft economische en sociale gevolgen voor veel mensen en organisaties, uiteraard ook voor de gemeente. Zo is er binnen de gemeente een crisisorganisatie ingericht om inwoners, ondernemers en verenigingen te ondersteunen waar nodig. De financiële gevolgen van de coronacrisis voor de gemeente zijn niet in de begroting meegenomen; de gemeente gaat ervan uit dat het Rijk alle kosten vergoedt.

Behandeling begroting in raad

De begroting wordt besproken tijdens de raadsvergaderingen van 22 oktober en 5 november. Op 12 november vindt de besluitvorming plaats. De raadsvergaderingen worden in verband met corona digitaal gehouden. Ze zijn live te volgen en achteraf te bekijken via de pagina van de gemeenteraad.