Update Toekomst de Boerhoorn

In onze laatste berichtgeving over de nieuwe Boerhoorn meldden wij dat er een apotheek was aangehaakt bij het Gezondheidscentrum. Het bestemmingsplan moet hierdoor worden gewijzigd met als gevolg een vertraging voor het project van enkele maanden. De verwachtte oplevering werd gepland medio 2020.

Tijdens de raadsvergadering van 18 oktober stond het onderwerp: ‘Toekomst gebruik MFC De Boerhoorn’ op de agenda. Hierin werd de raad voorgesteld om in te stemmen met een verhoging van het investeringsbudget van €2.5000.000,- naar €3.100.000,-. De stijging van zes ton komt voort uit de hogere bouwkosten, 19 extra parkeerplaatsen en de vergroting van het MFC-gedeelte. De raad heeft ingestemd  met de voorstellen maar heeft wel aanvullende voorwaarden gesteld voordat de aanbesteding van start kan gaan. 

Tijdens de raadsvergadering werd er gesproken over de beheer- en exploitatiekosten. Het is volgens de raad nu nog niet duidelijk hoe de exploitatie er daadwerkelijk uit komt te zien als de nieuwbouw is gerealiseerd. Zodoende is er een amendement ingediend waarin staat dat 

  • het college eerst moet zorgen voor een transparante exploitatiebegroting voordat er tot daadwerkelijke aanbesteding mag worden overgegaan. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de commissie en de raad van uiterlijk april 2019.
  • Voordat tot daadwerkelijke aanbesteding mag worden overgegaan moet het college de mogelijkheden onderzoeken naar de vorming van een beheersstichting. Deze zal verantwoordelijk worden voor beheer en exploitatie van het MFC gedeelte van de Boerhoorn. Ook zou dan de rol van inwoners hierin concreet moeten worden benoemd, evenals wat de gemeente hierin maximaal financieel gaat bijdragen.