Uit de Raad 17 november

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 17 november werden de volgende besluiten genomen:

Jaarverslag en jaarrekening 2021 en begroting 2023 bibliotheekwerk Aa en Hunze

De gemeenteraad heeft kennis genomen van de jaarrekening, het jaarverslag 2021 en de begroting 2023 van Biblionet Drenthe. 

Jaarrekening 2021 en Begroting 2023 Stichting ICO

De gemeenteraad heeft kennis genomen van de jaarrekening, het jaarverslag 2021 en de begroting 2023 van Stichting ICO. De subsidie van 2021 is definitief vastgesteld op € 169.804,- Voor het jaar 2023 is een subsidie voor het ICO toegekend van € 178.606,-. Voor deze subsidie voert het ICO taken uit in het kader van cultuureducatie en cultuurparticipatie. 

Jaarrekening 2021 Impuls-Welzijn’

De gemeenteraad heeft kennis genomen van de jaarrekening van Stichting Impuls. Stichting Impuls voert diverse taken uit binnen het sociale domein. Dit zijn o.a. het buurt werk in dorpen, jongerenwerk, mantelzorgondersteuning, ondersteuning vrijwilligerswerk en maatschappelijk werk. Hiervoor ontvangt de stichting subsidie van de gemeente.

N33 – VVGB Laadstation FastNed

De gemeenteraad heeft een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af gegeven voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘’Buitengebied’’ ten behoeve van het realiseren van overkappingen voor laadstations van FastNed langs de N33. Hierdoor kan een omgevingsvergunning in procedure worden gebracht voor overkappingen ten behoeve van laadpalen van FastNed bij de tankstations Baarveld en Nijlanderveld langs de N33. 

Motie: Wolven in Aa en Hunze, hoe te beheren?

Een meerderheid van de raad heeft ingestemd met een motie van de VVD over het actief beheren van wolven. Het college wordt opgeroepen om bij Gedeputeerde Staten, de minister van LNV en alle andere ter zake doende overleggen in te brengen dat er gekeken moet worden naar juridische mogelijkheden om de wolf actief te beheren inclusief bejagen of verjagen en dit op te nemen in het “Beheerplan wolven”. De fractie van D66 en een lid van GB stemden tegen deze motie.