Uit de Raad 10 november

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl.

Begroting 2023

De raad heeft unaniem de begroting voor 2023 aangenomen. Maar niet voordat de raad de begroting op een aantal punten had gewijzigd. 
Ten eerste is het bedrag om aandacht te besteden aan 25 jaar Aa en Hunze teruggebracht van 75.000 Euro naar 25.000 Euro. 
Ten tweede is besloten om een lokaal maatregelenpakket in het leven te roepen ter bestrijding van energie- en inflatie-armoede. Alle bestaande minimaregelingen die de gemeente in eigen beheer heeft, worden toegankelijk tot 130% van het bijstandsniveau. De regeling geldt voor een jaar en gaat uiterlijk in per 1 januari 2023. 
Ten derde is er een bestemmingsreserve van 250.000 Euro ingesteld voor energie- knelpunten in dorpshuizen, cultuur en sportaccommodaties. 
Ook heeft het college een drietal moties van de raad overgenomen. Dit betekent dat het college bij de herziening van het armoedebeleid uit zal gaan van vertrouwen en eenvoudige regelgeving. Ook is toegezegd dat de Voedselbank Hart van Drenthe kan rekenen op ondersteuning van de gemeente. Tenslotte zullen de raad en de inwoners op de hoogte worden gehouden van de resultaten van de extra beschikbaar gestelde middelen voor personeel en dienstverlening.