Adviesraad vraagt B&W om vaart te zetten achter uitvoer VN-verdrag voor rechten van mensen met een handicap

De Adviesraad sociaal domein van de gemeente Aa en Hunze heeft B&W gevraagd om een meer actieve rol in te nemen bij de implementatie van het VN-verdrag betreffende mensen met een handicap. Dit verdrag is ondertussen vier jaar geleden bekrachtigd en heeft in onze gemeente nauwelijks geleid tot concrete maatregelen. Voor de uitvoering van het VN-verdrag is door de toenmalige staatssecretaris een implementatieplan gemaakt. Voor gemeenten is hierin een belangrijke rol weggelegd. Gemeenten moeten duidelijk maken wat zij doen zodat inwoners met een beperking volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving.

Waarom een speciaal verdrag?

De Universele verklaring voor de rechten van de Mens (UVRM) uit 1948 beschreef de eerste VN-afspraken over mensenrechten. In combinatie met andere verdragen is de zogenaamde International Bill of Human Rights tot stand gekomen. Het Verdrag betreffende de rechten voor personen met een handicap is hierop gebaseerd en gaat over mensen met een chronische ziekte, mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking of een psychische beperking. Voor Nederland hebben het CBS en SCP becijferd dat het verdrag van toepassing is op 1 op de 8 Nederlanders. De gemeente Aa en Hunze heeft 25.390 inwoners, het verdrag zou van toepassing zijn op 3.175 personen.

Het verdrag is gebouwd op 4 pijlers:

  • Gelijkheid
  • Doeltreffend maar niet onevenredig belastend
  • Toegankelijkheid
  • Zelfstandigheid

Het VN-verdrag en de gemeente Aa en Hunze

Het verdrag verplicht alle gemeenten om aan de slag te gaan met een aantal uitgangspunten. Mensen met een beperking hebben rechten en vrijheden, net als ieder ander mens. De gemeente Aa en Hunze zal dus een integraal plan moeten maken. Uit dit plan moet duidelijk blijken hoe de uitvoering van het VN- verdrag er in de gemeente concreet uit gaat zien. 

Thema’s die relevant zijn voor mensen met een beperking staan daarin centraal:

  • Regulier onderwijs
  • Zelfstandig wonen
  • Consument zijn
  • Gelijke kansen als werknemer of ondernemer
  • Toegang tot informatie, financiering, (openbare)gebouwen en openbaar vervoer.

Het VN-verdrag stelt heel concreet, dat het per 1 januari 2017 verplicht is om gebouwen, bedrijven en informatie toegankelijk te maken voor personen met een beperking. Het VN-verdrag geeft aan dat hierbij overleg plaats moet vinden met ervaringsdeskundigen, dus mensen met een beperking. Het gaat hierbij niet alleen om fysieke toegankelijkheid, maar bijvoorbeeld ook om een doventolk bij een bijeenkomst of een voorleesfunctie op een website.
Het doel en beoogd effect van het VN Verdrag is een samenleving die 'inclusief' denkt en doet: een samenleving die voor iedereen toegankelijk is en waaraan iedereen kan deelnemen.

Het advies van de Adviesraad Sociaal Domein

Hoewel het VN-verdrag al op 14 juni 2016 door het parlement is bekrachtigd heeft dit bij de gemeente Aa en Hunze nog niet tot concrete actie geleid. Het kreeg nog niet de aandacht die het verdient. Reden voor de Adviesraad Sociaal Domein om Burgemeester en Wethouders een ongevraagd advies te geven. Het volledige advies kunt u vinden op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Aa en Hunze: www.aaenhunze.nl/adviesraad.

Actie gemeente

De gemeente heeft naar aanleiding van dit advies actie ondernomen. In het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen dat de gemeente het VN Verdrag betreffende rechten van personen met een handicap vertaalt naar het gemeentelijk beleid. De gemeente heeft aandacht besteed aan de week van de toegankelijkheid in oktober. Daarnaast geeft de gemeente aan dat er wel op vele manieren al rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Maar om te weten welke zaken vragen om nieuw beleid of nieuwe maatregelen wordt eerst een nulmeting opgesteld. Daarbij wordt de doelgroep betrokken. Ook aan de Adviesraad is gevraagd om hieraan mee te werken.

Logo adviesraad sociaal domein