Voorlopige aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten perceel in Annen

Op 20 april heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een perceel grond aan de Nijedijk in Annen voorlopig aan te wijzen op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).

Om zijn werking te houden moet het besluit binnen 3 maanden door de gemeenteraad worden bevestigd.

Wat houdt dit besluit in?

Een aanwijzing van grond op basis van de Wvg komt neer op het vestigen van een recht van eerste koop op die grond door de gemeente. Wanneer de eigenaar van plan is zijn grond te verkopen moet de eigenaar de grond eerst aanbieden aan de gemeente. Op dat moment moet de gemeente beslissen of de gemeente in principe bereid is de grond aan te kopen. Als dat het geval is gaan gemeente en eigenaar in onderhandeling over een marktconforme prijs.
Het collegebesluit van 20 april is maximaal 3 maanden geldig. Als de gemeenteraad binnen drie maanden besluit de voorlopige aanwijzing om te zetten in een definitieve geldt het besluit voor drie jaar.

Waarom heeft het college dit besluit genomen?

Er is op dit moment besluitvorming over de Woonvisie 2020+ in voorbereiding. Een van de uitkomsten van deze woonvisie is dat er de komende jaren behoefte is aan de bouw van nieuwe woningen in meerdere dorpen in de gemeente. Ook in Annen blijkt behoefte aan nieuw te bouwen woningen. Het precieze aantal en de locaties waar die kunnen worden gebouwd moet nog worden uitgewerkt. De uitkomst van die uitwerking kan zijn dat het aangewezen perceel nodig is om die woningbouwopgave te kunnen realiseren. Als dat zo is vindt het college het wenselijk daarop als gemeente regie te hebben. 
Een belangrijk onderdeel van de Woonvisie 2020+ is het bouwen van betaalbare (starters)woningen. Door het perceel aan te wijzen op grond van de Wvg wordt voorkomen dat speculanten en ontwikkelaars de prijs van de grond op kunnen drijven waardoor dit doel onbereikbaar wordt.

Direct betrokkene persoonlijk geïnformeerd

De betrokken grondeigenaar is door de gemeente persoonlijk geïnformeerd over dit besluit.