Gemeenten willen aan de slag met verduurzaming woningen

De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen hebben een aanvraag ingediend voor een bijdrage van ruim 29 miljoen euro uit het Volkshuisvestingsfonds van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De vier gemeenten hebben hiervoor samen zes deelplannen ingediend waarmee ze de komende jaren aan de slag willen. In totaal gaat het om ongeveer tweeduizend particuliere woningen die ze met dit project aanpakken en verduurzamen. Ook geeft het de mogelijkheid om de openbare ruimte rondom deze woningen op te knappen.


Deelprojecten gemeente Aa en Hunze

"Woningstichting De Volmacht gaat in Gieten aan de slag met de 'Wijk van de Toekomst'. Waarbij de huurwoningen worden verduurzaamd en levensloopbestendig worden gemaakt. Wij haken als gemeente graag aan bij dit project en daarbij richten wij ons op het verduurzamen van de particuliere woningvoorraad. Samen zetten we een mooie stap in de verduurzamings-slag ten behoeve van de woningvoorraad in Aa en Hunze. Door ook de openbare ruimte aan te pakken willen we de wijk een positieve impuls geven." aldus wethouder Henk Heijerman.

Deelprojecten gemeente Emmen

Wethouder Jisse Otter: “Ook in onze regio zien we een grote opgave op het gebied van verduurzaming en betaalbaarheid van bestaande woningen. Zo hebben we in Emmen een aantal wijken met gemengd bezit die we, met een bijdrage uit dit fonds, samen met woningeigenaren en corporaties een flinke facelift kunnen geven. Zowel de woningen zelf als de omgeving waar deze in staan. Tegelijkertijd kunnen we ook de verduurzaming aanpakken. Zo willen wij een belangrijke stap zetten om de woonkwaliteit en leefbaarheid verder te verbeteren.” In de gemeente Emmen zijn woningen uit de wijken Angelslo, Bargeres, Emmerhout en Veenoord meegenomen bij de aanvraag. Hier staan veel woningen uit de 70-er en 80-er jaren. Ongeveer de helft hiervan is particulier bezit. Veel woningeigenaren hebben niet de middelen om hun woning te verduurzamen. Met deze rijksbijdrage kan een grote stap gezet worden in de verduurzaming van woningen en het verbeteren van de woonomgeving. Daarnaast heeft de gemeente Emmen aangegeven in Bargeres met woningcorporatie Domesta de eerste stappen te willen zetten om het wijkhart te verbeteren. Dit sluit aan bij de concept wijkvisie, waarin ook het winnende plan van ‘Panorama Lokaal’ is opgenomen. In het centrum van Emmen hoopt de gemeente met een bijdrage uit het fonds een aantal leegstaande panden om te kunnen zetten naar woningen.

Deelprojecten gemeente Coevorden

De gemeente Coevorden sluit aan bij een aantal bestaande projecten en proeftuinen. Zowel vanuit de Regiodeal als vanuit de prestatieafspraken met woningcorporaties Domesta en Woonservice. Wethouder Steven Stegen: “Het is heel mooi dat we met de bijdrage vanuit het ministerie meer woningen in de wijk Tuindorp in Coevorden en het dorp Schoonoord kunnen verduurzamen. Fijn dat we onze inwoners op deze manier kunnen ondersteunen.”

Deelprojecten gemeente Borger-Odoorn

In Borger-Odoorn komen met name woningen uit de jaren ’50 en ’60 in 2e Exloërmond–Midden en -West in aanmerking. De gemeente en woningcorporatie Woonservice willen deze woningen, die vaak een energielabel C, D of E hebben, graag verduurzamen. Wethouder Nynke Houwing: “We hebben het dan niet alleen over woningen van de corporatie, maar ook van particuliere eigenaren. Met de bijdrage van het Rijk kunnen we de woon- en leefkwaliteit flink verhogen, ook als de eigenaar zelf niet voldoende financiële middelen heeft voor verduurzaming.”
 

Cofinanciering

Het Volkshuisvestingsfonds is een rijksregeling, waarbij van gemeenten verwacht wordt ook een bijdrage te leveren. Dit betekent dat de gemeenten zelf dertig procent aan cofinanciering beschikbaar moeten stellen. De colleges van de vier gemeenten stellen voor om naast de investeringen in de woningen de komende tien jaar de cofinanciering in te zetten voor aanpassingen aan de openbare ruimte. Aan het einde van de zomer wordt bekend of het gevraagde bedrag wordt toegekend door BZK.

Volkshuisvestingsfonds

Het Volkshuisvestingsfonds van BZK is in het leven geroepen om stedelijke vernieuwingsgebieden en grens- en krimpregio’s te ondersteunen in het verbeteren van de woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare wijken en buurten. De focus ligt hierbij op de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad.