Uit de Raad 23 maart

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 23 maart werden de volgende besluiten genomen:

Actualisatie verordening auditcommissie

De ‘Verordening op de auditcommissie Aa en Hunze 2023’ is door de gemeenteraad vastgesteld. De nieuwe verordening voorziet in een aantal actualisaties. Daarnaast biedt het de ruimte voor de auditcommissie om haar taken te verbreden. Zo biedt het de auditcommissie bijvoorbeeld de ruimte om te adviseren over de kwaliteit en informatiewaarde van documenten behorend bij de planning en control cyclus.

Marktverordening

Vanwege gewijzigde rechtspraak moet de Marktverordening worden gewijzigd. De vergunningen voor de weekmarkt moeten op een eerlijke manier worden verdeeld. Ook mogen de weekmarktvergunningen niet meer voor onbepaalde tijd worden verleend. In de Marktverordening wordt een looptijd van vijftien jaar voor standplaatsvergunningen op de markt opgenomen. Daarnaast wordt in de Marktverordening opgenomen dat vergunningen via een lotingsprocedure worden verleend. Zo krijgt iedereen die een plek wil op de markt een gelijke kans.

Sturingsmonitor

De gemeenteraad heeft De Sturingsmonitor 2023 vastgesteld. De Sturingsmonitor is een instrument in de Planning & Control cyclus van de gemeente Aa en Hunze. De Sturingsmonitor is voor de raad een moment om sturing te geven aan het beleid en hierover een opdracht mee te geven aan het college. Dit document bestaat uit vergezichten, een vooruitblik naar 2024, het jaarverslag 2022 en een financiële kadernota.

Bestemmingsplan ‘Wijk van de Toekomst, deelgebieden C en D, Gieten’

De raad heeft besloten om het bestemmingsplan ‘Wijk van de Toekomst, deelgebieden C en D, Gieten’ ongewijzigd vast te stellen. Dit bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling ten behoeve van de herstructurering van deelgebieden C en D van de Wijk van de Toekomst in Gieten, waarbij door woningstichting De Volmacht 52 nieuwe duurzame woningen worden gebouwd, en 4 woningen worden verbouwd tot 2-onder-een-kapwoningen.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen uitgebreide procedure Kampweg 1 te Ekehaar

Het college brengt een aanvraag voor de realisatie van een werktuigenberging ten behoeve van de stalling en opslag van zijn landbouwwerktuigen. Doordat de landbouwwerktuigen in schaal en omvang toenemen, evenals kostbaarheid, is het gewenste deze in een nieuwe werktuigenberging onder te brengen. Hiermee wordt eveneens verrommeling van het erf voorkomen. Nu de locatie van de te realiseren werktuigenberging net buiten het bouwvlak geldt, wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan De eerste fase van de procedure houdt in dat er overleg met overheidsinstanties plaatsvindt en dat de raad wordt verzocht om een ‘ontwerp verklaring van geen bedenkingen’ af te geven.

Vaststelling bestemmingsplan “Grolloo, De Pol 6 (woningbouwlocatie)”

De gemeenteraad heeft op 23 maart 2023 het bestemmingsplan " Grolloo, De Pol 6 (woningbouwlocatie )" vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 12 seniorenwoningen, een initiatief van de Stichting Grolloo Zorgt in samenwerking met Woningstichting De Volmacht. Deze woningen worden gerealiseerd op het perceel De Pol 6, een perceel gelegen nabij de basisschool en het dorpshuis aan De Pol te Grolloo.

Vaststelling bestemmingsplan “Rolde Kom, Hoofdstraat 23”

De gemeenteraad heeft op 23 maart 2023 het bestemmingsplan "Rolde Kom, Hoofstraat 23' vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in de sloop van een bestaande (horeca)zaal waarbij op diezelfde locatie een binnentuin/terras wordt gerealiseerd en de realisatie van een nieuw te bouwen woonhuis. Met deze ontwikkeling wil Grand Café Hofsteenge inspelen op de behoefte vanuit de recreatieve markt. De ontwikkeling wordt gerealiseerd op perceel aan de Hoofdstraat 23 te Rolde.