Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Concept aangepaste welstandsnota ter inzage

Vanaf 25 juni is de aangepaste concept welstandsnota in te zien. De welstandsnota wordt door de welstandscommissie gebruikt om te toetsen of een bouwplan past binnen de richtlijnen die gelden voor de omgeving.

Sinds 1 januari 2014 heeft de gemeente Aa en Hunze een eigen onafhankelijke welstandscommissie. Het is de taak van de commissie om bouwplannen te toetsen aan de gemeentelijke welstandsnota die in het jaar 2013 is vastgesteld door de raad. Daarnaast ziet de commissie het als haar taak om mensen die willen bouwen zo goed mogelijk en zo vroeg mogelijk in het bouwproces te adviseren. 

Waarom komt er een aangepaste versie van de welstandsnota?

In de afgelopen jaren zijn wel een aantal tekortkomingen in de nota naar voren gekomen. Onderwerpen die te weinig aandacht kregen en criteria die niet voor iedereen even duidelijk waren. Ook was het soms lastig dat de nota weinig mogelijkheden bood aan de commissie om af te wijken van de criteria. Ook de omgevingswet zit eraan te komen. Deze wet vraagt om een andere manier van samenwerking tussen overheid en inwoners. Allemaal redenen om de welstandsnota tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen. Dit heeft geleid tot een herijkte welstandsnota in conceptvorm. 

Concept ter inzage

De concept-welstandsnota ligt met ingang van 25 juni 2020 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Ook is hij te raadplegen via www.aaenhunze.nl/welstandsnota.

Dien uw zienswijze in

U krijgt als inwoner van onze gemeente de kans om uw zienswijze op dit document aan ons kenbaar te maken. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over de concept-welstandsnota bij de gemeenteraad naar voren brengen. Uw zienswijzen zullen worden betrokken bij het opstellen van de definitieve welstandsnota.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het College van B&W van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Wilt u een mondelinge zienswijze geven dan kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer (0592) 26 78 92 (Dhr. Booij). U kunt de nota inzien vanaf 25 juni 2020, gedurende 6 weken. Daarna zal de nota worden voorgelegd aan de raad om vast te stellen.