De Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente Aa en Hunze in 2019

Vanaf 1 januari 2017 heeft de gemeente Aa en Hunze een Adviesraad Sociaal Domein. Deze adviesraad is de opvolger van de WMO-raad. Omdat het werk van onze adviesraad niet bij iedereen in de gemeente bekend is, willen we ons graag nader voorstellen.

Samenstelling en werkwijze

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein Aa en Hunze (de adviesraad) zijn betrokken inwoners van de gemeente Aa en Hunze. De leden hebben kennis van en/of zijn ervaringsdeskundige op het gebied van één of meer van de drie wetten die betrekking hebben op het sociaal domein. Deze wetten zijn: de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. De leden hebben zitting op persoonlijke titel en verrichten hun werkzaamheden zonder last of ruggespraak. Toch is het contact met de inwoners van de gemeente Aa en Hunze van groot belang voor het functioneren van de leden in de adviesraad. De adviesraad heeft oog voor het algemeen belang en dat moet tot uiting komen in de adviezen die de adviesraad aan burgemeester en wethouders geeft. De leden van de adviesraad doen hun werk voor de adviesraad als vrijwilliger. Dit werk houdt in, regelmatig stukken beoordelen, bijeenkomsten bezoeken en contact onderhouden met allerlei netwerken. De Adviesraad Sociaal Domein vergadert eens per maand om lopende zaken te bespreken en de adviezen voor te bereiden, en te behandelen. Vaak worden de adviezen door een kleine groep uit de adviesraad voorbereid. Ook is er regelmatig overleg met externe contacten, met de wethouder (tweemaal per jaar) en met ambtenaren (elke vergadering). Soms wordt een deskundige uitgenodigd om een onderwerp nader toe te lichten. Alle adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein vindt u op de website van de gemeente Aa en Hunze. De Adviesraad Sociaal Domein behandelt geen individuele vragen of klachten. Wel kunnen deze vragen en klachten een signaal zijn voor verder onderzoek. Een vooraankondiging van de vergadering wordt in het huis-aan-huisblad “De Schakel” gepubliceerd op de gemeentepagina en op de website van de gemeente, de vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom als toehoorder. Niet-leden van de adviesraad hebben de mogelijkheid de adviesraad toe te spreken, maar moeten dat vooraf melden bij de secretaris, dit kan via adviesraad@aaenhunze.nl.

Taken

Sinds begin 2015 is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) overgedragen aan de gemeenten. Het doel van deze drie wetten is dat alle burgers aan de samenleving mee kunnen doen. Niet alleen op het gebied van zorg, wonen en welzijn, maar ook op het terrein van onderwijs, arbeid, vervoer, recreatie en sport. De adviesraad wil ertoe bijdragen dat alle inwoners van de gemeente Aa en Hunze deze mogelijkheid krijgen. De adviesraad doet dit door de plannen en de uitvoering van het gemeentelijk beleid t.a.v. het sociaal domein te toetsen en door de gemeente te adviseren over beleid en uitvoering op basis van de signalen uit de samenleving. Er is in het sociaal domein veel veranderd nu de gemeente de taken in dit domein van het Rijk heeft overgenomen. Zeker doordat de gemeente voor de uitvoering van deze taken minder budget heeft dan er voor 2015 voor de uitvoering van deze taken beschikbaar was.

In 2019

De adviesraad heeft signalen uit de samenleving nodig om goed te kunnen adviseren. Daarom is het contact met inwoners van Aa en Hunze die gebruik maken van voorzieningen in het sociaal domein van belang. Tot dusver vergaderde de adviesraad in het gemeentehuis in Gieten. In 2019 is het voornemen om een aantal vergaderingen op een andere locatie te houden en ruimte bieden aan inwoners om met leden van de adviesraad van gedachten te wisselen. Op maandag 25 maart 2019 zal de adviesraad vergaderen in het Multifunctioneel centrum “De Badde” in Annerveenschekanaal. De aanvang is om 19.30 uur. Ook op 28 oktober zou de adviesraad graag op een andere locatie willen vergaderen, een geschikte plaats is nog niet gevonden. Buurthuizen, Multifunctionele Centra e.a. die de adviesraad te gast willen hebben, kunnen zich melden bij de secretaris van de adviesraad de heer J. Bos, via adviesraad@aaenhunze.nl. Voor de nadere informatie over de adviesraad en mailadressen van de leden verwijzen we u naar de website: www.aaenhunze.nl/adviesraad.

Logo adviesraad sociaal domein