Uit de Raad 6 april

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 6 april werden de volgende besluiten genomen:

Actualiseren onderdelen financieel beleid: financiële verordening 2023

De financiële verordening is geactualiseerd. Dit document past binnen de vernieuwing van de P&C Cyclus. Ook draagt deze bij aan een betere duiding van cijfers en versterking van de kader stellende rol van de raad.

Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Aa en Hunze

De Eerste Kamer nam op 27 september jl. de Wet versterking Decentrale Rekenkamers aan. Deze wet is op 1 januari 2023 van kracht geworden. Voor gemeenten betekent dit dat over het verslagjaar 2023 (in 2024) voor het eerst door het college van burgemeester en wethouders een rechtmatigheidsverantwoording wordt afgegeven. Deze verordening is hierop aangepast.

Addendum woonvisie 2020+

De gemeenteraad heeft het addendum op de woonvisie vastgesteld. Hiermee is de woonvisie geactualiseerd en kunnen initiatieven getoetst worden aan de behoeftes die uit de woningmarktanalyse zijn gekomen.