Gemeentelijke inventarisatie voetpaden

Gemeente Aa en Hunze wil een inventarisatie maken van “slechte” voetpaden. Zij wil samen met de dorpsbesturen onderzoeken welk voetpad als slecht wordt ervaren en waarom.

De inventarisatie is naar aanleiding van het vastgestelde Wegenbeleidsplan 2021-2025 in de gemeenteraad van afgelopen maart.

Inventarisatie

Tijdens de behandeling van het wegenbeleidsplan is aandacht gevraagd voor onderwerpen als toegankelijkheid en inclusie. Komende jaren staan een aantal voetpaden genoemd die deels of geheel worden herbestraat. Vanuit de onderhoudsgedachte zijn ze dan niet meer slecht. Mogelijk beoordelen gebruikers dit anders. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er obstakels zoals bomen en palen de doorgang beletten.

Wat vragen we aan u?

We willen graag van u weten welke voetpaden er in uw ogen qua onderhoud slecht bij liggen, maar ook of de voetpaden voor iedereen goed toegankelijkheid zijn.  Waar moet een goed voetpad aan voldoen, wanneer is een voetpad goed of wanneer slecht. Is het voetpad goed toegankelijk voor iedereen, bijvoorbeeld ook voor onze ouderen en mensen met een beperking. We horen het graag. U kunt uw mening doorgeven aan vereniging dorpsbelangen van uw eigen dorp.

Wegenbeleidsplan 2021-2025

In het wegenbeleidsplan geven we de kaders voor het beheer en planmatig onderhoud van onze wegen aan. In het plan wordt geen aandacht gegeven aan bijvoorbeeld nieuwe aanleg of herinrichting van wegen en ook niet aan toegankelijkheid of obstakels. Met de inventarisatie wil de gemeente een beeld vormen voor veiligheid en comfort op de voetpaden. Ons wegenbeleidsplan is opgesteld vanuit de visie:
Aa en Hunze wil beschikken over een goed onderhouden wegennet waarbij onze inwoners en bezoekers veilig en comfortabel gebruik kunnen maken van wegen, fietspaden en voetpaden. Dit willen we realiseren op een efficiënte en effectieve manier met inzet van beperkte middelen.  

Reacties en vragen

Uw reacties kunt u sturen naar de vereniging dorpsbelangen in uw eigen dorp. Zij verzamelen de reacties en zorgen dat deze bij de gemeente komen. U kunt uw reacties insturen tot uiterlijk vrijdag 14 mei 2021. Met uw input kan de gemeenteraad in de vergadering van 30 juni 2021 een afweging maken of er extra aandacht moet zijn voor onze voetpaden.