Uit de Raad week 22

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl.

Sturingsmonitor 2022

De Sturingsmonitor is onderdeel van de Planning en Control cyclus van de ambtelijke organisatie. De Sturingsmonitor bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een terugblik over 2021 door middel van een Jaarverslag. Hierin zijn de doelen, de acties en de realisaties van de ambtelijke organisatie beschreven. Een Vooruitblik 2023 over toekomstige ontwikkelingen die nog niet zijn benoemd in de Begroting 2022 en een Financiële Kadernota waarin de financiële uitgangspunten van de Begroting 2022 zijn opgenomen. De raad heeft het jaarverslag vastgesteld, ingestemd met de vooruitblik en kennis genomen van de financiële kadernota.

Verordening ambtelijke bestand en fractieondersteuning

De Gemeentewet bepaalt dat de raad en elk van zijn leden recht hebben op ambtelijke bijstand en dat de in de raad vertegenwoordigde groeperingen recht hebben op ondersteuning. De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2022 is door de gemeenteraad geactualiseerd. De gelijknamige verordening uit 2013 is ingetrokken.