Uit de Raad 16 juni

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid.

Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl.
Tijdens de Raadsvergadering van 16 juni werden de volgende besluiten genomen:

Gezondheidsbeleid

De raad heeft de nota ‘Gezondheidsbeleid Samen Gezond in Aa en Hunze’ 2022-2025 vastgesteld. De afgelopen periode is gewerkt aan de actualisatie van het gezondheidsbeleid in de gemeente Aa en Hunze. In de Nota ‘Samen Gezond in Aa en Hunze’ worden voorstellen gedaan hoe de komende jaren invulling kan worden gegeven aan het bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. Ook brengt de nota in beeld wat we vanuit meerdere beleidsterreinen al doen op het gebied van publieke gezondheid en waarop we de komende periode extra willen gaan inzetten.

Motie rookvrije generatie

De fractie van Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft samen met de VVD en de PvdA de motie ‘rookvrije generatie’ ingediend bij het agendapunt gezondheidsbeleid Aa en Hunze. Deze motie is overgenomen door het college. De motie verzoekt het college om advies te vragen aan de jongerenraad inzake het roken onder jongeren. Daarnaast verzoekt de motie het college om zich aan te sluiten bij het initiatief Rookvrije Generatie. Ten slotte verzoekt de motie het college om met de middelen die het initiatief Rookvrije Generatie ter beschikking stelt de jongeren in de gemeente Aa en Hunze bewust te maken van de kwalijke gevolgen van het roken. 

Grondbeleid

De raad van de gemeente Aa en Hunze heeft de Nota grondbeleid 2022 vastgesteld. Deze nota is de basis voor een transparante en eenduidige werkwijze bij de uitvoering van het grondbeleid door de gemeente Aa en Hunze. Via deze Nota Grondbeleid stelt de gemeenteraad de kaders vast waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het grondbeleid uitvoert.

Motie vreemd aan de orde van de dag: We staan naast onze boeren!

De fractie van de VVD heeft samen met Gemeentebelangen Aa en Hunze en het CDA de motie ‘We staan naast onze boeren!’ ingediend. De motie is aangenomen door een meerderheid van de raad. 

De motie spreekt samengevat uit dat het onbespreekbaar is dat agrarische ondernemers op basis van modellen zouden moeten stoppen. Gebieden die van landbouw naar natuur zijn getransformeerd moeten meegenomen worden bij de beoordeling van de Kritische Depositie Waarden. Agrarische bedrijven moeten geen maatregelen opgelegd worden totdat er plaatselijke metingen plaatsgevonden hebben. Het Ministerie moet aangedrongen worden om eerst in te zetten op innovatie en parallel lopend daaraan een herziening van de Natuurwet waarbij aangesloten wordt bij Europese standaarden. Daarnaast moet volgens de motie niet enkel gefocust worden op de agrarische sector, maar moeten ook de natuurbeherende organisaties, industrie en luchtvaart betrokken worden. Ten slotte spreekt de motie uit dat er nog steeds de wens is om samen met de agrarische sector, natuurbeherende organisaties en de provincie op te trekken bij het vormgeven van maatregelen die goed zijn voor onze natuurgebieden en de toekomst van onze boeren in Aa en Hunze. 

De motie roept het college op om de uitspraken uit de motie over te brengen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, bij het Ministerie van Natuur en Stikstof en het Ministerie van Landbouw, alsmede de gehele Tweede Kamer.