Aa en Hunze sluit 2021 positief af en ligt financieel goed op koers voor uitvoering 2022

Het college van de gemeente Aa en Hunze heeft de Jaarstukken van 2021 en de Bestuursrapportage voor 2022 vastgesteld. Het jaar 2021 is een bijzonder jaar geworden.

Ook al lijkt het einde van de coronacrisis in zicht, het blijft onvoorspelbaar hoe die zich ontwikkelt en wat dit voor inwoners betekent. Voor het jaar 2022 is er aandacht voor de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne, de stijgende inflatie als gevolg van de huidige wereldsituatie en de dienstverlening. 

Wethouder Kiena ten Brink: “Op hoofdlijnen gaan veel dingen goed in Aa en Hunze en hebben we in 2021 veel kunnen afronden. Omdat we financieel goed op koers zijn gebleven, sluiten we het jaar af met een positief resultaat en zijn we financieel stabiel. Voor de komende jaren liggen er echter nog wel forse uitdagingen.”

De gemeente Aa en Hunze werkt hard aan haar ambities op het gebied van het sterk, vitaal en veilig maken en houden van de gemeente. De gemeente is ambitieus in wat ze wil bereiken. 

Ook binnen de gemeentelijke begroting worden de effecten van de prijsstijgingen en leveringsproblemen zichtbaar. We merken dit bijvoorbeeld in de aanbesteding van (groot) materieel en bouwwerken en in de toename van brandstofkosten. Daarnaast zien we ook de onderhoudskosten stijgen als gevolg van de soms zeer lange levertijden van materieel. De verwachting is dat dit op korte termijn niet anders wordt. 

Highlights Bestuursrapportage 

In de organisatie wordt hard gewerkt aan het op peil brengen van de dienstverlening en is een traject gestart voor een nieuwe dienstverleningsvisie. Ook heeft de gemeentelijke website een paar nieuwe functies gekregen waardoor de toegankelijkheid voor inwoners wordt vergroot. Er is hard gewerkt aan het updaten, aanleggen, aanpassen en verbeteren van verschillende (digitale)fiets- en mountainbikeroutes. Hierbij is ook aandacht voor deelnemers met een beperking. Ook zijn vier dorpswandelingen in ontwikkeling en wordt er gewerkt aan het wandelknooppuntennetwerk. 
In 2022 blijven diverse inwoners(groepen) zich actief inzetten om de biodiversiteit van de openbare ruimte te vergoten. 

Wat betreft het Sociaal Domein is onze strategie vooral te investeren in de samenredzaamheid van inwoners en lichte ondersteuning te bieden daar waar nodig. Dit om duurdere vormen van zorg te beperken. Een belangrijk actueel item is energie armoede. Naast de verstrekking van de energietoeslag via WPDA werken we integraal aan een structurele aanpak van ondersteuning in de energietransitie voor inwoners met een smalle beurs.

Op het gebied van duurzaamheid is op verschillende onderdelen nieuw beleid vastgesteld. Hierin staat hoe Aa en Hunze bijdraagt aan gerichte einddoelen. De gemeente speelt hierin een grote rol bij het stimuleren en faciliteren van inwoners, ondernemers en organisaties. Een van de onderdelen is de laadvisie die momenteel wordt uitgevoerd.

Ook is een start gemaakt met het vertalen van de acties uit de woonvisie in een uitvoeringsprogramma. De woonvisie Buitengewoon wonen in Aa en Hunze is vastgesteld. Hierin staan drie ambities centraal: vitale dorpen en een krachtig buitengebied, betaalbaar wonen voor verschillende doelgroepen en wonen met zorg. Daarnaast gaan we verder met de uitvoering van de economische koersnota en het afvalbeleid en het uitwerken van de nieuwe Strategische Toekomstvisie. 
De Jaarstukken en de Bestuursrapportage staan op de agenda van de raadsvergadering van 30 juni 2022.