Inwoners van Aa en Hunze tevreden over de resultaten van ondersteuning Wmo

Inwoners van de gemeente Aa en Hunze die in 2022 gebruik hebben gemaakt van een Wmo-voorziening (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zijn tevreden over de resultaten van de ingezette ondersteuning. Inwoners geven aan dat ze beter de dingen kunnen
doen die ze willen, zich beter kunnen redden en een betere kwaliteit van leven ervaren. Op het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek hebben bijna 500 inwoners gereageerd, die allemaal gebruik maken van een voorziening.

Positief

Uit het onderzoek blijkt dat 81% van de ondervraagden vindt dat de ondersteuning die zij krijgt van goede kwaliteit is en dat deze ondersteuning past bij de hulpvraag. Het contact met Stichting Attenta wordt wederom positief ervaren door onze inwoners. De respondenten kunnen zich steeds beter
redden en ook ervaren ze een betere kwaliteit van leven. Hiermee lijkt Attenta passende ondersteuning te adviseren.

Jaarlijks onderzoek

De gemeente onderzoekt jaarlijks de ervaringen van de inwoners die gebruik maken van de Wmo. Steekproefsgewijs krijgen inwoners een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. De uitkomsten ondersteunen het verbeteren van de uitvoering van het beleid en dragen daarmee bij aan
het realiseren van de beoogde effecten van het beleid. Het onderzoek is dit jaar uitgevoerd door ZorgfocuZ.