Nota Grondbeleid 2022 vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 16 juni 2022 de “nota Grondbeleid 2022” vastgesteld. Deze nota wordt eens per vier jaar geactualiseerd. De gemeente Aa en Hunze wil met de “nota Grondbeleid 2022” haar grondbeleidsinstrumentarium optimaal inzetten.

Met deze inzet zorgt zij dat  ze haar ruimtelijke, maatschappelijke en volkshuisvestelijke doelstellingen en opgaven kan behalen en de financiële risico’s beheersbaar kan houden. Hieronder leest u de belangrijkste uitganspunten:

Uitwerking van de toekomstige invoering van de Omgevingswet:

-    de gemeente werkt het ‘ja, mits’-principe uit in een afwegingskader woningbouwontwikkeling; 
-    bij woningbouwplannen van de gemeente wordt toepassing gegeven aan participatie voor medewerking aan een omgevingsplan/-vergunning. Private partijen/projectontwikkelaars wordt geadviseerd participatie toe te passen in de geest van de komende Omgevingswet;
-    de gemeente zet zich in voor realisatie van het vastgestelde (gebiedsgerichte) Woningbouwprogramma en zet de geëigende grondbeleidsinstrumenten hiertoe in.

Keuze grondbeleid

De gemeente bepaalt haar rol afhankelijk van de opgave en de situatie. Dit is een beleidskeuze die kan resulteren in faciliterend of actief grondbeleid en alles wat daar tussen zit. De huidige tijd vraagt om maatwerk en pragmatisch handelen waarbij de gemeente Aa en Hunze hoge prioriteit geeft aan actief grondbeleid waar we willen en kunnen sturen op basis van (ruimer) beleid, bijv. Woonvisie en/of duurzaamheidsbeleid. Indien de markt het oppakt zullen we actief faciliteren om de door de raad gestelde doelen te bereiken.

Actief grondbeleid

-    Ten behoeve van strategische aankopen kan het college van burgemeester en wethouders een Strategische aankoop doen tot een bedrag van € 1,5 miljoen per keer en legt zij achteraf verantwoording af aan de raad; 
-    uitgangspunt bij iedere particuliere verwerving is minnelijke verwerving en in beginsel op basis van een taxatierapport van een beëdigd taxateur;
-    de combinatie van realiseringstermijn, risico en kosten en de verwachte haalbaarheid bepalen in onderlinge samenhang de noodzaak, wenselijkheid en uiteindelijk het besluit om tot een aankoop over te gaan;
-    de gemeente Aa en Hunze zal per ontwikkeling afwegen of de gemeente voorkeursrecht zal vestigen op de percelen die nodig zijn voor de realisatie van een plan; 
-    Indien noodzakelijk gaat de gemeente Aa en Hunze over tot onteigening van gronden. 

Facilitair grondbeleid

-    De gemeente geeft, afhankelijk van het beoogde volkshuisvestelijke, ruimtelijke of maatschappelijke doel,  voorrang aan de herontwikkeling van “rotte kiezen” boven de herontwikkeling van nieuwe locaties;
-    de gemeente zal zo optimaal mogelijk haar kosten verhalen. In eerste instantie en bij voorkeur zal de gemeente dit via de privaatrechtelijke weg doen, door een “anterieur” contract te sluiten; 
-    het publiekrechtelijk spoor (een exploitatieplan) hanteert de gemeente als stok achter de deur als partijen anderszins niet tot overeenstemming komen; 
-    In de gevallen waarin de gemeente heeft gekozen voor een facilitaire rol, neemt de gemeente waar mogelijk belemmeringen weg en ondersteunt zij door begeleiding de realisatie van initiatieven.

Samenwerking

De samenwerkingsvorm bepaalt de gemeente afhankelijk van de grondposities van partijen en de te realiseren doelen.

Gronduitgifte

-    de gemeente maakt gebruik van de privaatrechtelijke mogelijkheden voor gronduitgifte en gebruikt de instrumenten op maat, om de gewenste doelen te realiseren;
-    de gemeente Aa en Hunze heeft de voorkeur van verkoop van bouwgrond boven andere vormen van gronduitgifte; 
-    de gemeente stelt een beleidsnotitie ‘gronduitgifte’ op.

Grondprijsbeleid

-    de gemeente Aa en Hunze hanteert het uitgangspunt dat de grondexploitatie minimaal een kostendekkend resultaat moet geven, tenzij er andere belangen spelen die een negatieve grondexploitatie rechtvaardigen; 
-    de vastgestelde grondprijs dient in principe marktconform te zijn;
-    de gemeente Aa en Hunze stelt haar marktconforme grondprijs vast door gebruik te maken van een (combinatie) van de comparatieve, residuele en de kostprijsmethodes;
-    bij elke gronduitgifte wordt de marktconforme grondprijs beoordeeld in relatie tot de dan geldende marktprijs en indien noodzakelijk geactualiseerd;
-    de gemeente Aa en Hunze stelt een grondprijsbrief op, die jaarlijks wordt geactualiseerd en ter informatie wordt verstrekt aan de raad alsmede wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Financieel kader en beleidsuitgangspunten

-    Herzieningen van de grondexploitatie als gevolg van substantiële wijzigingen van het plan en/of substantiële financiële afwijkingen/wijzigingen, dienen separaat en opnieuw door de raad te worden vastgesteld; 
-    winsten worden genomen volgens de percentage of completion methode (POC); 
-    bij een geprognosticeerd verlies wordt direct een afboeking/voorziening getroffen ter grootte van dit volledige (gecalculeerd) verlies. De keuze om direct af te boeken of een voorziening te treffen wordt per complex genomen en aan de raad voorgelegd; 
-    winsten uit grondexploitaties worden in principe toegevoegd aan de reserve grondexploitatie; 
-    eventuele afboekingen van verliezen of het instellen van een verliesvoorziening worden ten laste van de reserve grondexploitatie gebracht; 
-    jaarlijks worden de risico’s in de grondexploitaties geïnventariseerd. Per exploitatie wordt het risico in beeld gebracht; 
-    de minimaal gewenste omvang van de reserve grondexploitatie is gelijk aan het totaal van de geïnventariseerde risico’s, waarbij het minimum wordt vastgesteld op 1 miljoen.