Woonborg, De Volmacht en gemeente Aa en Hunze leggen prestatieafspraken 2019 vast

De gemeente Aa en Hunze, Woonborg, Algemene Huurdersvereniging WOON, De Volmacht en huurdersvereniging De deelmacht hebben op 10 december 2018 voor het tweede achtereenvolgende jaar gezamenlijke prestatieafspraken vastgelegd. De prestatie afspraken zijn gemaakt op basis van de gemeentelijke Woonvisie2016+, de biedingen van Woonborg en De Volmacht en het standpuntendocument van AH WOON. Hiermee willen de partijen uitvoering geven aan een goede volkshuisvesting in de gemeente Aa en Hunze.

7 thema’s

De ontwikkelde prestatieafspraken zijn opgesteld voor 2019 met een doorkijk naar 2020 en later (perspectief van vijf jaar).De gekozen integrale aanpak leidt tot meer verbondenheid en onderlinge samenwerking. Sommige afspraken hebben een looptijd van vijf jaar, sommige worden elk jaar geactualiseerd. De thema’s waarover afspraken zijn gemaakt, zijn: betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit van de woningvoorraad, huisvesting van bijzondere doelgroepen, wonen en zorg, kleine kernen en leefbaarheid. Er wordt voorzien in een goed aanbod (zowel kwalitatief als kwantitatief) van sociale huurwoningen in eigendom van de corporaties in de gemeente Aa en Hunze voor 2019 en de jaren daarna. Partijen geven prioriteit aan verduurzaming en onderschrijven de uitgangspunten van de Drentse Energiedeal. Alle betrokken partijen kunnen met de nu voorliggende prestatieafspraken instemmen.

Prestatieafspraken openbaar

Het volledige document met de gemaakte prestatieafspraken is openbaar en staat gepubliceerd op de website van de corporaties en de gemeente.

Getekende prestatieafspraken 2019 Aa en Hunze, pdf (979 kB)

5 personen ondertekenen document