College kijkt tevreden terug op 2021

Het college van de gemeente Aa en Hunze heeft de Sturingsmonitor 2022 vastgesteld. De Sturingsmonitor laat zien wat de gemeente in 2021 allemaal gedaan heeft en geeft een vooruitblik naar de plannen van 2022/2023.

De Sturingmonitor bestaat uit het Jaarverslag waarin wordt teruggekeken naar 2021, de Vooruitblik naar 2023 en de Financiële Kadernota. Omdat het een verkiezingsjaar betreft waarin een nieuwe raad wordt gekozen waarna een nieuw college gevormd wordt met nieuwe ambities, is de vooruitblik dit jaar beperkt tot noodzakelijke en onvermijdelijke zaken die staan te gebeuren in 2022.

Terugblik 2021 – wat hebben we gedaan?

Aa en Hunze wil een duurzame gemeente zijn met goede voorzieningen en vanuit een brede kijk op gezondheid, de leefbaarheid verder vergroten en samen werken aan een veilig Aa en Hunze. Met deze ambitie in het achterhoofd zijn in 2021 al veel belangrijke onderwerpen vastgesteld en in gang gezet. 

Zo is er aandacht voor het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners, is het fietsenknooppuntennetwerk gereed, is een aanvang gemaakt met het realiseren van het wandelknooppuntennetwerk en is de nieuwe MFC Boerhoorn in Rolde gerealiseerd. De Economische Koersnota, de Transitievisie Warmte en de Woonvisie ‘Buitengewoon Wonen in Aa en Hunze’ zijn vastgesteld. We zien in recente cijfers een toename van het aantal woningen van 134 (o.a. nieuwbouw). De ambitie om de biodiversiteit in de leefomgeving te versterken krijgt steeds meer uitvoering en met inzet van diverse inwoners(groepen) zijn verschillende bermen tot bloei gebracht. 

Ook in het sociaal domein heeft de gemeente het afgelopen jaar veel bereikt. Organisaties weten elkaar steeds beter te vinden. Bijvoorbeeld bij het vroegtijdig signaleren van schulden, het ondersteunen van jongeren met mentale problemen en de samenwerking tussen leerkrachten, schoolmaatschappelijk werk en sociaal werkers.

Tot slot hebben we Aa en Hunze goed op de kaart weten ze zetten met een succesvol, digitaal Dorpenfestival waarmee we ons netwerk hebben versterkt en nieuwe contacten hebben gelegd. 

Vooruitblik – wat gaan we doen?

Een van de ambities is dat Aa en Hunze sterk, vitaal en veilig is. Samen met inwoners zorgen we ervoor dat dit zo blijft. We zien een aantal wijzigingen in het sociaal domein op ons afkomen die van invloed zijn op ons beleid, zoals het (weer) invoeren van een inkomensafhankelijke bijdrage voor een aantal Wmo voorzieningen en het armoedebeleid. Wat betreft duurzaamheid hebben we een behoorlijke versnelling bereikt en nieuw beleid ontwikkeld. Veel ontwikkelingen zijn gestart en zullen doorlopen in 2022 en 2023, zoals de uitvoering van de warmtetransitie, het opstellen van een gemeentelijke laadvisie en een regionaal mobiliteitsplan. Ook is een start gemaakt met nieuwbouwplannen voor woningen in verschillende dorpen.
Daarnaast zien we een aantal nieuwe ontwikkelingen op ons afkomen waar we mee aan de slag moeten. Te denken valt bijvoorbeeld aan de invoering en implementatie van nieuwe wetgeving: omgevingswet, informatievoorziening en bedrijfsvoering.

De gemeente Aa en Hunze vindt het belangrijk dat inwoners zich betrokken voelen bij de ontwikkelingen in de dorpen. Daarom blijft zij ruimte bieden aan eigen initiatieven van inwoners en wordt een participatie werkboek ontwikkeld om samen te werken aan en leefbare en duurzame samenleving. 

Behandeling in de raad

De behandeling van de Sturingmonitor 2022 staat gepland op de raadsagenda van 12 mei en 2 juni 2022.