Voorstel algemene vrijstelling winkeltijden naar gemeenteraad

Het college van B&W legt een voorstel aan de gemeenteraad voor tot algemene vrijstelling voor opening van winkels op zon- en feestdagen.

Dit naar aanleiding van een verzoek van ondernemers. Aan de hand van enquêtes onder de ondernemersverenigingen en dorpsbelangen is gebleken dat er breed draagvlak is voor verruiming. Ook heeft de proefperiode met verruimde openingstijden tijdens de coronaperiode geen problemen opgeleverd. 

Vereenvoudiging regels

Ondernemers zien dat door de huidige regels klanten naar andere gemeenten gaan, waar de zondag openstelling vaak al ruimer is toegestaan. Daarnaast is het door landelijke regels (het vrijstellingsbesluit) voor bijvoorbeeld campingwinkels en tankstations al wel toegestaan om op zon- en feestdagen open te zijn. Aan deze ongelijke en soms ingewikkelde situatie komt met de algemene vrijstelling een einde. Wethouder Bas Luinge: “Tijdens de coronaperiode zijn we soepel omgegaan met de regels om de ondernemers tegemoet te komen. Met het voorstel dat nu aan de gemeenteraad wordt voorgelegd gelden voor de ondernemers straks minder regels. Minder regels betekent minder kosten en meer vrijheid voor de ondernemers om aan de wensen van hun klanten tegemoet te komen. Ondernemers en inwoners zorgen er samen voor dat er geen overlast ontstaat, dat is de afgelopen periode ook gebleken.” 

Gemeenteraad stelt de verordening vast

Wanneer winkels open mogen of dicht moeten zijn, is geregeld in de Winkeltijdenwet. Het uitgangspunt van de Winkeltijdenwet is dat de winkels op zon- en feestdagen en voor 6.00 uur en na 22.00 uur gesloten zijn. Gemeenten kunnen zelf bepalen of (en in hoeverre) zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. De wijziging past daarmee bij de ingezette koers om waar mogelijk extra ruimte te bieden aan ondernemers, te dereguleren en administratieve lasten te voorkomen. De gemeenteraad zal het voorstel bespreken en er een besluit over nemen. De keuze om daadwerkelijk gebruik te gaan maken van de wettelijk toegestane openingstijden is aan de ondernemer zelf.