Woonvisie 2020+ Buitengewoon wonen in Aa en Hunze

Het college van de gemeente Aa en Hunze heeft op 9 maart 2021 het concept van de Woonvisie 2020+ vastgesteld. In de nieuwe Woonvisie zijn de uitgangspunten en ambities voor het wonen tot 2030 beschreven. De visie is met veel zorg opgesteld. De gemeente zet in op vitale dorpen en een krachtig buitengebied. Ook is er aandacht voor betaalbaar wonen voor alle doelgroepen. 

Het college van de gemeente Aa en Hunze heeft op 9 maart 2021 het concept van de Woonvisie 2020+ vastgesteld. In de nieuwe Woonvisie zijn de uitgangspunten en ambities voor het wonen tot 2030 beschreven. De visie is met veel zorg opgesteld. De gemeente zet in op vitale dorpen en een krachtig buitengebied. Ook is er aandacht voor betaalbaar wonen voor alle doelgroepen. 

De afgelopen maanden heeft de gemeente samen met inwoners, politici en partners op de woningmarkt gewerkt aan de nieuwe Woonvisie voor Aa en Hunze. Wethouder Henk Heijerman: “We zijn trots op de betrokkenheid die de inwoners van Aa en Hunze hebben getoond. Zij reageerden in groten getale op de enquête waarmee we hun droombeelden en ambities in beeld brachten, ze sloten aan bij de digitale woonavonden en dachten actief mee over de conceptteksten van de Woonvisie. Zo hebben we samen een mooie visie samengesteld! ”

In de Woonvisie staat centraal wat het wonen in Aa en Hunze zo aantrekkelijk maakt: de kwaliteit en diversiteit van het landschap en de dorpen. Het uitgangspunt is dat toevoegingen, onttrekkingen of andere ontwikkelingen in de woningvoorraad niet aan deze kwaliteiten mogen tornen. Daarbij heeft de gemeente te maken met allerlei ontwikkelingen die kansen bieden voor de toekomst en uitdagingen om in actie te komen. Bijvoorbeeld de vergrijzing van de bevolking, de druk op de woningmarkt, de groeiende aantrekkelijkheid van Aa en Hunze voor mensen van buitenaf en de energietransitie die gebruikt kan worden voor het verbeteren van woningen. In deze Woonvisie wordt er dan ook voor gekozen om flexibel te werken om zo in te kunnen spelen op de ontwikkelingen. 

Uitvoeringsagenda

De looptijd van de Woonvisie 2016+ is verstreken. Veel omstandigheden zijn de afgelopen jaren veranderd zoals demografische ontwikkelingen, een veranderde woonvraag, urgentie bij het verduurzamen van woningen en een sterke behoefte aan concrete invulling van de abstractie “wonen en zorg”. Dit gaf reden om een nieuwe Woonvisie op te stellen. Met de komst van de Woonvisie 2020+ is er een actueel uit te voeren woonbeleid waarmee de gemeente onder andere een toetsingskader heeft voor woningbouw en mogelijke (kleinschalige) uitleglocaties. Ook kan de gemeente hiermee prestatieafspraken maken met de woningcorporaties. 

De wijze waarop de gemeente deze ambities wil verwezenlijken door middel van concrete acties en samenwerkingsafspraken staat beschreven in de Uitvoeringsagenda. Na vaststelling gaat de gemeente hier mee aan de slag.

Het proces richting de definitieve Woonvisie 2020+

Op 1 april 2021 staat de Woonvisie 2020+ op de agenda van de raad, daar wordt hij opiniërend behandeld. 

Ontwerp Woonvisie ter inzage

Voordat de gemeenteraad een definitief besluit neemt over de visie, kunnen belanghebbenden en geïnteresseerden hun reactie geven. De reacties worden zo mogelijk verwerkt in het definitieve beleid.

Het concept van de Woonvisie ligt met ingang van 15 maart 2021 gedurende drie weken voor iedereen ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 te Gieten. Ook is de genoemde conceptvisie digitaal te raadplegen via www.aaenhunze.nl. Indien u een reactie wilt geven dient u dit schriftelijk of per e-mail te doen. Schriftelijk: stuur dan uw zienswijze o.v.v. “zienswijze concept Woonvisie” vóór 5 april 2021 naar de gemeente Aa en Hunze, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 93 9460 AB Gieten of per e-mail naar gemeente@aaenhunze.nl 
 

Het concept is hier digitaal te bekijken.

 

Aanvullende documenten

- Woonatlas
- Ambitie en Droombeelden