Uit de Raad 29 juni

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 29 juni werden de volgende besluiten genomen:

Bestuursrapportage 2023

De bestuursrapportage 2023 is aangenomen. In de bestuursrapportage wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de activiteiten uit de begroting van 2023. De raad wordt op de hoogte gesteld van (verwachte) afwijkingen van de begroting. Op hoofdlijnen stelt de gemeente dat veel dingen goed gaan en dit jaar kunnen worden afgerond. 79% van de activiteiten uit de begroting lopen volgens schema. 

Jaarrekening 2022

De Jaarstukken 2022 zijn tijdens de vergadering voor de gemeenteraad van 29 juni 2023 goedgekeurd door de Raad. Het resultaat voor bestemming is over het jaar 2022 6,9 miljoen positief, hiervan wordt een bedrag van 1,5 miljoen toegevoegd aan de Vrije Algemene Reserve en 0,7 miljoen aan de Algemene Reserve van het Grondbedrijf. De accountant heeft zowel voor het aspect getrouwheid als voor het aspect rechtmatigheid een goedkeurende verklaring afgegeven.

Jaarrekeningen 2022 en conceptbegrotingen 2024 gemeenschappelijke regelingen

Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. Het Algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling stelt ieder jaar een begroting en
jaarverslag/jaarrekening vast. Voorafgaand aan de vaststelling worden de deelnemende gemeenten in
de gelegenheid gesteld hun mening te geven over de concept begrotingen. De raad heeft de jaarrekeningen en begrotingen van de verschillende gemeenschappelijke regelingen vastgesteld inclusief eventuele opmerkingen vanuit de gemeenteraad van Aa en Hunze.

Definitieve Verklaring van geen bedenkingen mbt realisatie 7 woonappartementen op perceel Burg. Reijndersstraat 30 (toekomstig: Grote Brink 3a 1 t/m 3a7) te Rolde.

De raad heeft een definitieve verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de realisatie van 7 woonappartementen op het perceel, kadastraal bekend Rolde, sectie R, nrs. 4663, 4664 en 4666 en plaatselijk bekend Burgemeester Reijndersstraat 30 te Rolde (adressen worden zeer waarschijnlijk Grote Brink 3a1 t/m 3a7). Hierna zal het college de aanvraag omgevingsvergunning verlenen.

Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied, Provincialeweg 1 te Anderen".

De gemeenteraad heeft op 29 juni 2023 het bestemmingsplan "Buitengebied, Provincialeweg 1 te Anderen" vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming van een perceel, kadastraal bekend Anloo, sectie X, nr. 79 (gedeeltelijk) en plaatselijk bekend Provincialeweg 1 (direct grenzend aan de zuidoostkant van het aangrenzende agrarisch bouwvlak) te Anderen. Het plan is om de genoemde bestemming te wijzigen in een agrarische bestemming met bouwvlak voor de realisatie van een 2e agrarische bedrijfswoning ten dienste van genoemd agrarisch bedrijf op het perceel Provincialeweg 1 te Anderen.

Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied, RvR compensatiewoning Elperstraat te Schoonloo".

De gemeenteraad heeft op 29 juni 2023 het bestemmingsplan "Buitengebied, RvR compensatiewoning Elperstraat te Schoonloo" vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in in de wijziging van de bestemming van een perceel, kadastraal bekend Rolde, sectie T, nr. 2672 (gedeeltelijk) en plaatselijk bekend aan de Elperstraat (schuin tegenover Elperstraat 6 en 8) te Schoonloo (in combinatie met afbraak voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing op het perceel Oldend 4 te Anderen). Het plan is om de genoemde bestemming (van het perceel schuin tegenover Elperstraat 6 en 8 te Schoonloo) te wijzigen in een woonbestemming via toepassing van de zgn. 4 Ruimte-voor-Ruimte regeling. Op die locatie wordt dan een compensatiewoning gerealiseerd. De af te breken bebouwing (inmiddels al afgebroken) komt vanaf het perceel Oldend 4 te Anderen. Vandaar dat dat perceel ook in het op te stellen bestemmingsplan wordt meegenomen (zodat geen gebruik meer gemaakt kan worden van overgangsbepalingen op dat perceel).

Verordening rekenkamer Aa en Hunze

De Verordening op de Rekenkamer gemeente Aa en Hunze 2023 is aangenomen. De Rekenkamer helpt de gemeenteraad om zijn controlerende taak uit te voeren. De Rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid van de gemeente. Met de nieuw verordening voldoet de raad aan de Wet versterking decentrale rekenkamers. De belangrijkste wijziging van deze wet is dat in de Rekenkamer van de raad geen raadsleden zitting meer zullen hebben maar alleen externe, onafhankelijke, leden. Naar verwachting worden in de raad van 12 oktober 2023 de nieuwe leden van de Rekenkamer Aa en Hunze benoemd.