Uit de Raad 1 juni

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 1 juni werden de volgende besluiten genomen:

Benoeming wethouder Nynke Houwing als tijdelijke vervanger van wethouder Bas Luinge

Wethouder Luinge heeft het college verzocht om hem verlof te verlenen wegens ziekte. Het college heeft hier mee ingestemd. De VVD-raadsfractie heeft in Nynke Houwing uit Nieuw-Weerdinge een tijdelijke vervanger voor wethouder Luinge gevonden. Omdat het om een tijdelijke vervanging gaat lijkt het niet logisch om te verwachten dat wethouder Houwing naar de gemeente Aa en Hunze verhuist. Vandaar dat de raad wordt verzocht om haar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap. De raad heeft hiermee ingestemd en mevrouw Houwing is benoemd. 

Benoeming van de heer M. Mulder als lid van de Raad van Toezicht Stichting PrimAH

Binnen de Raad van Toezicht van de Stichting PrimAH is door aftreden van een lid een vacature ontstaan. Met de benoeming door de gemeenteraad van de heer Mulder is het aantal leden van de Raad van Toezicht weer compleet.

Aanpassing verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

De ‘Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2023’ is door de gemeenteraad vastgesteld. Hierbij wordt het bedrag voor fractieondersteuning verhoogd ten opzichte van de gelijknamige verordening uit 2022. De verhoging moet ervoor zorgen dat fracties extra ondersteund worden in hun taak als vertegenwoordigers van de inwoners van Aa en Hunze.

Jaarrekening 2022 en bestuursrapportage Attenta

De Raad heeft kennisgenomen van de bestuursrapportage en jaarrekening 2022 van Attenta. De samenwerking van Attenta met andere organisaties in het sociaal domein is goed, waardoor onze inwoners ondersteuning op maat kunnen krijgen. Het aantal meldingen Wmo is gestegen, het aantal meldingen Jeugd is licht gedaald. Door het voorliggend inzetten van de gezinscoach blijkt vaak dat een aantal gesprekken voldoende is en is er geen specialistische jeugdzorg nodig. Attenta is meer tijd kwijt aan meldingen door onder andere personeelstekorten bij zorgaanbieders. Bij Attenta zelf is het ziekteverzuim gedaald.

Actualiseren onderdelen financieel beleid

De beleidsnota weerstandsvermogen en de financiële verordening zijn geactualiseerd. De nota financiële beleidskaders is nieuw. De drie financiële documenten passen binnen de vernieuwing van de planning- en-controlcyclus. Ook dragen deze bij aan een betere duiding van cijfers en versterking van de kader stellende rol van de raad. Met name de beleidsnota over de financiële kengetallen is ook helpend bij de evaluatie van het gevoerde financiële beleid.