Bekendmaking vestiging Wet voorkeursrecht gemeente Aa en Hunze

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de raad van de gemeente Aa en Hunze op 16 juni 2021 heeft besloten om op grond van artikel 5 van de Wvg percelen aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.

Ligging, huidig gebruik en toegedachte bestemming

Het gaat om een enkel perceel gelegen aan de Annerstreek en Nijedijk te Annen. Het bij de aanwijzing betrokken perceel zal in de toekomst mogelijk getransformeerd worden naar een woonbestemming met de daarbij behorende voorzieningen. 

Met het raadsbesluit is de aanwijzing, waartoe burgemeester en wethouders op grond van artikel 6 van de Wvg op 20 april 2021 hebben besloten, binnen de wettelijke termijn van drie maanden bestendigd. Het voorkeursrecht geldt voor een periode van ten hoogste drie jaren, tenzij voor die periode een opvolgende planologische maatregel wordt vastgesteld.

Inwerkingtreding

Het besluit van de raad treedt in werking één (werk)dag na publicatie in de Staatscourant van 23 juni 2021 te weten op 24 juni 2021.

Ter inzage legging

Het raadsbesluit d.d. 16 juni 2021 ligt samen met de bijbehorende stukken, bevattende de kadastrale kaart en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen of perceelsgedeelten, de grootte, alsmede de naam van de eigenaar en/of beperkt gerechtigden, en overige relevante gegevens, met ingang van 24 juni 2021  gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis te Gieten. 
U kunt hiervoor een afspraak maken via https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Contact/Overzicht_formulieren/Burgerzaken/Afspraak_maken. 
U kunt ook telefonisch een afspraak maken via (0592) 267 797. Bekendmaking van dit besluit gebeurt op de voorgeschreven wijze.

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en/of beperkt gerechtigden van de aangewezen percelen of perceelgedeelten, wanneer zij die wensen te verkopen respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Aa en Hunze moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen hierover één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekend schrijven bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen daarvan. 

Bezwaar, beroep, voorlopige voorziening

Ingevolge de (Awb) kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken ingaande op 24 juni 2021 (de werkdag na publicatie in de Staatscourant) een bezwaarschrift indienen tegen het besluit van de gemeenteraad. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (de motivering). Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. 
 
Wanneer een belanghebbende er voor gekozen heeft om bezwaar te maken tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouder, dan wordt dat bezwaarschrift, zodra het besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing in werking is getreden, op grond van artikel 6, lid 3 Wvg aangemerkt als te zijn gericht tegen het besluit van de raad tot (definitieve) aanwijzing. Met deze regeling wordt voorkomen dat een belanghebbende tweemaal bezwaar moet maken. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien een bezwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningen rechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het adres is: Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD Groningen). De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond. Voor het in behandeling nemen van het verzoek worden griffierechten geheven.  

Gieten, 23 juni 2021


Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze