Uit de raad week 6

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid.

Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl.

Jeugdzorg Aa en Hunze

Uit onderzoek naar de kosten van de jeugdzorg en de daarbij behorende budgetten blijkt dat er veel te krappe budgetten zijn bepaald en geaccepteerd door de VNG bij de overdracht van de taken van overheid naar de gemeente in 2015.
Een Denktank, bestaande uit Gemeentebelangen, CDA, VVD, PVDA en GroenLinks wil graag onderzoeken of er verbetermogelijkheden zijn binnen de aspecten waar de gemeente over gaat. De Denktank wil weten of de gebruikte instrumenten en middelen van de jeugdzorg voldoende effectief worden ingezet om gedwongen keuzes te voorkomen.  
Ze beveelt daarom aan een meer gedetailleerde definitie te geven over wat de gemeente verstaat onder jeugdzorg. Het uitgangspunt moet zijn dat kind en ouders snel en goed worden geholpen. Wanneer er brede gezinsproblematiek van toepassing is moeten eerst de problemen worden opgelost voordat er wordt gestart met jeugdzorg. 
Ondersteuners moeten met het gezin evalueren of de ingezette niet-chronische zorg leidt tot verbeteringen. Ingekochte zorg met zo optimaal mogelijk bestaan uit directe zorg, het handen aan het bed principe. Ook moet er worden gekeken naar de mogelijkheden om individuele voorzieningen te vervangen door collectieve voorzieningen. Daarnaast beveelt de Danktank aan dat huisartsen gebruikmaken van een praktijkondersteuner jeugd. 

Motie inzake Sluiting  kinderhartchirurgie UMCG

Tijdens de raadsvergadering van de  gemeente Aa en Hunze op 3 februari jl. is op initiatief van Gemeentebelangen een raadsbrede motie aangenomen. In deze motie verzoekt de gemeenteraad het college een brief aan minister Ernst Kuipers te sturen ten behoeve van het behoud van de kinderhartchirurgie in het UMCG. Met deze motie wil de raad, zo mogelijk samen met andere gemeenten in onze provincie, een krachtig afkeurend signaal geven.
De raad is van mening dat met verdwijnen van de kinder- en complexe hartchirurgie niet alleen de essentiële hartzorg uit het Noorden verdwijnt, maar ook een gat wordt geslagen in de multidisciplinaire zorgverlening van het ziekenhuis. Bovenal is de lange reistijd voor ouders van kinderen die een operatie moeten ondergaan, een enorme belasting die bovenop de zorgen komt die zij al hebben.