Aa en Hunze kan woningbouw voortaan afwegen met afwegingskader

Gemeente Aa en Hunze wil snel aan de slag met het bouwen van woningen voor en door haar inwoners. Het college van burgemeester en wethouders stelt daarom een nieuw afwegingskader voor woningbouwplannen vast. Wethouder Henk Heijerman: “Er zijn in Aa in Hunze meer woningen nodig om te voldoen aan de behoefte van onze inwoners. Het afwegingskader helpt daarbij.”

Wat is het afwegingskader woningbouw?

Het afwegingskader is een vervolg op de woonvisie 2020+ ‘Buitengewoon wonen in Aa en Hunze’. In de Woonvisie geeft de gemeente de ambities aan op het gebied van het aantal nieuw te bouwen woningen, betaalbaarheid, wonen en zorg, duurzaamheid en de vitaliteit van de dorpen. Met het afwegingskader woningbouw kan de gemeente sneller woningbouwplannen maken. Daarnaast gaat het beoordelen en prioriteren van nieuwe bouwplannen van derden sneller en efficiënter. Ontwikkelaars en initiatiefnemers kunnen aan de hand van de kaders hun bouwplannen vormgeven.

Hoe werkt het?

Het afwegingskader bestaat uit drie fases:
1.    In de eerste fase wordt het plan getoetst aan de planologische randvoorwaarden. Dit betekent onder andere dat er wordt gekeken of het bouwen op deze plek mag volgens het bestemmingsplan. 
2.    In de tweede fase vindt een multidisciplinaire (stedenbouw, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, grondzaken, sociaal domein, duurzaamheid) afweging plaats. Hier wordt gezamenlijk gekeken naar de ruimtelijke en landschappelijke aspecten. En of het woningbouwplan aansluit bij de woonbehoefte in het betreffende dorp in Aa en Hunze.
3.    In de derde fase wordt het woningbouwplan gepunt op criteria op het gebied van prijsklasse, doelgroepen, wonen en zorg, duurzaamheid en participatie. Het plan moet minimaal 5 punten krijgen om direct tot een positief advies te leiden. Als een plan minder dan 5 punten krijgt, ontvangt de planindiener het ingevulde scoreformulier en een uitnodiging om het plan aan te passen op de punten waar het onvoldoende op scoort.

Wat doet de gemeente aan de hand van dit afwegingskader?

Bij het afwegingskader hoort een woonbehoefte-analyse. In 2022 wordt een beknopte analyse van de woonbehoefte en de woningbouwprogrammering afgerond.