Uit de Raad 16 december

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 16 december werden de volgende besluiten genomen:

Najaarsnota

De Najaarsnota is het tweede bijstellingsmoment van 2022. Met het document is de raad geïnformeerd over de financiële stand van zaken met betrekking tot het lopende begrotingsjaar. De raad heeft de voorgestelde bijstellingen van de budgetten over het lopende jaar 2022 vastgesteld. 

Controleprotocol

De gemeenteraad heeft het controleprotocol vastgesteld en het normenkader ter kennisname aangenomen.

Omgevingsvergunning Geelbroek

Besloten is om de behandeling van dit agendapunt uit te stellen.