Bouwen en wonen week 34

Ingekomen aanvragen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk
•    Anloo, Bosweg 270, 9467 PN, verbouwen recreatiewoning (ontvangen 14-08-2023)
•    Gieten, Steenkamp 9, 9461 VC, legalisatie bedrijfsruimte (ontvangen 14-08-2023)
•    Annen, Annerstreek 30, 9468 AP, herbouw berging (ontvangen 18-08-2023)
•    Gasselternijveenschemond, Gasselterboerveenschemond 3, 9515 PN, bouwen aardappelbewaarplaats (ontvangen 19-08-2023)

Bouwen bouwwerk en brandveilig gebruik
•    Gieten, de Weegbree 21, 9461 KM, realisatie kinderslaapkamer CBS de Marke (ontvangen 15-08-2023) 

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is, zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.

Rectificatie

Het adres onder vellen houtopstand, gemeentelijke bomen (ontvangen 03-08-2023, Schakel week 32) Gieten, naast Gasselterweg 34 is niet juist.
Dit moet zijn Gasselte, naast Gieterweg 34

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend:

Bouwen bouwwerk, gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met ruimtelijke regels
•    Ekehaar, Kampweg 8, 9454 PE, bouwen aardappelloods (verzonden 15-08-2023)

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. 
 
Deze vergunning is mede verleend op grond van artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat naast vergunninghouder alleen de derde belanghebbenden die tegen de op 21 november 2022 verleende vergunning bezwaar hebben ingediend nu in de gelegenheid worden gesteld het bezwaar aan te vullen. Deze aanvulling van het bezwaar dient binnen 6 weken na de dag van bekendmaking te worden ingediend.
 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Vellen houtopstand

Gemeentelijke bomen
•    Gieten, op het brinkje hoek Julianalaan/Oude Groningerweg, vellen zomereik (verzonden 
 22--08-2023)
•    Gieten, aan de Klaproos en Hoefblad, vellen boomhazelaar, tamme kastanje en sierpeer (verzonden 22-08-2023)
•    Gasselte, naast Gieterweg 34, vellen ruwe berk (verzonden 22-08-2023)
•    Gieten, naast Kepselweg 1, vellen zomereik (verzonden 22-08-2023)
•    Gieten, naast Liesterkrallen 16, vellen meelbes (verzonden 22-08-2023)
•    Gieten, naast Westerstraat 19, vellen hemelboom (verzonden 22-08-2023)
•    Gieten, hoek Naweg en Noord-Es 43, knotten Hollandse linde (verzonden 22-08-2023)
•    Gieten, Oude Spoordijk globaal achter Pallert 23, vellen es (verzonden 22-08-2023)
•    Papenvoort, op terrein Papenvoort 21, vellen ruwe berk, zomereik en zoete kers (22-08-2023)
•    Gieten, tegenover Gasselterweg 37, vellen zomereik (verzonden 22-08-2023)
•    Gieten, tegenover Markescheiding 60, vellen zomereik (verzonden 22-08-2023)
•    Gieten, tegenover Stationsstraat 113, vellen twee paardenkastanjes (verzonden 22-08-2023)
•    Gieten, voor Asserstraat 1, vellen beuk (vellen 22-08-2023)
•    Rolde, voor Vijverlaan 21, vellen ruwe berk (verzonden 22-08-2023)

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten of per mail gemeente@aaenhunze.nl. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Inzage

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien, met ingang van donderdag 24 augustus 2023 (op afspraak) op het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten, tijdens de openingsuren.
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 14 0592.