Uit de Raad 21 april

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid.

Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl.
Tijdens de Raadsvergadering van 21 april werden de volgende besluiten genomen:

Voorstel inzake raadswerkgroep Bestuurlijke Vernieuwing en wijziging Reglement van orde van de Raad

De raad heeft een raadswerkgroep Bestuurlijke Vernieuwing ingesteld die zich buigt over de verschillende verbetervoorstellen vanuit de fracties over de wijze van vergaderen van de raad. De werkgroep zal de raad hierover adviseren.
Het Reglement van Orde voor de raad van de gemeente is gewijzigd. Commissieleden moeten nu op de vastgestelde Kieslijst van hun partij hebben gestaan om voorgedragen te kunnen worden als raadscommissielid. 

Installatie Raadsleden

Greet Oosterhuis – Gemeentebelangen en Sonja Hilgenga – CDA zijn geïnstalleerd als gemeenteraadslid. Zij waren tijdens de installatie van de raad op 30 maart verhinderd.

Benoeming raadscommissieleden

De raad van de gemeente Aa en Hunze heeft een aantal raadscommissieleden benoemd. Dit zijn: 
Fractie PvdA: Patrick Petzinger
Fractie GroenLinks: Kyra Wudich
Fractie D66: Marieke Vries, Bert Jager en Bert Jansen
Fractie CDA: Klaas Jan Stol, Hayo Banga en Philip Messak

Diverse benoemingen 

Met de installatie van de nieuwe raadsleden op 30 maart jl., is er een nieuwe raadsperiode ingegaan. In het verlengde daarvan is er in de raadsvergadering van 16 april voorzien in een aantal benoemingen. 
Het gaat om de plaatsvervangend voorzitters van de raad en de Informerende Bijeenkomst. Vervolgens om de leden van de Auditcommissie, de Rekenkamercommissie, de Werkgeverscommissie, de Vertrouwenscommissie, de Intergemeentelijke raadswerkgroep Gemeenschappelijke regelingen en de raadswerkgroep Bestuurlijke Vernieuwing. Ook wordt er een raadsvertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de Eems Dollard Regio Benoemd. 

Gedragscode privacy en persoonsgegevens

De ‘Gedragscode privacy en de persoonsgegevens gemeenteraad Aa en Hunze’ is door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe er door de griffie en de gemeenteraad rekening wordt gehouden met de privacy van betrokken natuurlijke personen bij de uitvoering van zijn taken. 

Vaststelling bestemmingsplan Annen Dorp, Zuidlaarderweg 99

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling om na afbraak van de (voormalige) agrarische bedrijfsgebouwen op die plek een compensatiewoning te realiseren in combinatie met de verbouw van het karakteristieke hoofdgebouw in 5 woningen (inclusier behoud bestaande woning) op het perceel Zuidlaarderweg 99 te Annen. 

Intrekking verordening Leefbaarheidsfonds gemeente Aa en Hunze

Het leefbaarheidsfonds wordt uitgebreid met een nieuwe optie. Dit is een subsidie van maximaal 2500 euro voor initiatieven van inwoners(groepen) met een eenmalig of experimenteel karakter met een duidelijke maatschappelijke (meer)waarde.

Installatie Jongerenraad

Gemeente Aa en Hunze heeft sinds 21 april een Jongerenraad. De jongerenraad bestaat uit Anne van der Horst, Marith Hoiting, Robert Boekholt, Boas Bakker, Myrthe Polkerman, Rutger Kooistra, Thijs Esschenda en Rouzi Ghazal. De Jongenraad gaat ideeën en onderwerpen die leven onder jongeren onder de aandacht brengen van de gemeenteraad. Daarnaast zullen zij gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeenteraad.