Gemeente Aa en Hunze en kostenverhaal bij private ruimtelijke initiatieven

De gemeente Aa en Hunze is op basis van de huidige Wet ruimtelijke ordening en ook straks bij de nieuwe Omgevingswet (waarschijnlijk per 1 januari 2023) verplicht tot kostenverhaal bij private ruimtelijke initiatieven. Een kostenverhaal is van toepassing wanneer er sprake is van een bouwplan waarvoor een ruimtelijke procedure is vereist.

De gemeente zet hier het facilitair grondbeleid in. Bij facilitair grondbeleid faciliteert de gemeente ruimtelijke initiatieven van derden (ontwikkelaars, woningcorporaties, particulieren) die in strijd zijn met het vigerende bestemmingsplan en waarvoor een planologische procedure moet worden doorlopen. De gemeente heeft een kader stellende, voorwaardenscheppende en sturende rol bij het vaststellen van de planologische regeling en zij kan nadere afspraken maken over bijvoorbeeld de aantal woningen, de te bedienen doelgroepen, verdeling van woningbouw categorieën etc. 

Als vergoeding voor de ambtelijke inzet pleegt de gemeente kostenverhaal door het sluiten van anterieure overeenkomsten. De verschuldigde exploitatiebijdrage voor de plankosten wordt vervolgens bepaald op basis van een standaard kostenverhaalstabel. In deze tabel staat de exploitatiebijdrage die verschuldigd is voor plannen van 1 tot en met 20 woningen. Bij plannen van meer dan 20 woningen wordt uitgegaan van maatwerk.

Voor meer informatie: 
www.aaenhunze.nl