Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd. 

•    Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag geopend tussen 09:00 en 12:00 uur. 
•    U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
•    U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14 0592.
•    U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
•    Het afvalbrengstation is open op de reguliere tijden. De Gratis Compostdag gaat niet door. 

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Rekenkamercommissie

Informatie over de rekenkamercommissie.

Rekenkamercommissie

Sinds de invoering van de dualisering van het gemeentebestuur in 2002 zijn de gemeenten verplicht een rekenkamer in te stellen. In de gemeente Aa en Hunze is een rekenkamercommissie (RKC) ingesteld. De rekenkamercommissie is samengesteld uit raadsleden die door de raad uit haar midden zijn benoemd. Elke fractie kan een lid voor de rekenkamercommissie voordragen. Het voorzitterschap is in handen gelegd van een onafhankelijke voorzitter.

Taak

De rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het door de gemeenten gevoerde beleid. De rekenkamercommissie is een van de controle-instrumenten van de raad. De rekenkamercommissie Aa en Hunze opereert onafhankelijk van de gemeenteraad en bepaalt zelf welke onderzoeken in een bepaald jaar worden uitgevoerd. De rekenkamercommissie wil hiermee bijdragen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur en ziet zijn rapportages dan ook vooral als leermomenten voor het gemeentebestuur.

De begrippen doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid nader toegelicht.

Bij doeltreffendheid (effectiviteit) gaat het erom of de beoogde effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald. het gaat om de vraag of de goede activiteiten zijn gekozen om bepaalde doelen te halen.

Doelmatigheid (efficiëntie) is een bepaald resultaat bereiken met zo min mogelijk middelen, of met een bepaalde hoeveelheid middelen (geld en/of arbeidskracht) zo veel mogelijk resultaat bereiken.

Bij rechtmatigheid gaat het erom dat de activiteiten voldoen aan de wettelijke kaders en regelgeving. Het gaat hier om zowel de regelgeving van het rijk en de provincie, als de regelgeving van de gemeente zelf.

Samenstelling van de rekenkamercommissie

Onderzoek

Jaarlijks brengt de rekenkamercommissie een rapportage uit van haar activiteiten. Daarbij wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar (verslag) en vooruit gekeken naar het komende jaar (onderzoeksplan). Graag verwijzen wij u naar de inhoud van deze rapportages.

Contact

Mocht u vragen hebben aan of over de rekenkamercommissie of onderzoeksonderwerpen willen aandragen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de rekenkamercommissie.

Rekenkamercommissie Aa en Hunze
Postbus 93
9460 AB  GIETEN

telefoonnummer: (0592) 267705 of 267703

e-mail: griffie@aaenhunze.nl