Openbare Besluitenlijst collegevergadering 15 februariBesluitenlijst B&W

Datum

15-02-2022

Voorzitter

Anno Wietze Hiemstra


Agenda

De agenda wordt vastgesteld.Vaststelling B&W besluiten 8 februari 2022

De besluitenlijsten worden gewijzigd vastgesteld.Compensatieverplichting verleende omgevingsvergunning voor de kap van bomen i.v.m. transport windturbine onderdelen

Het college besluit:

  1. Het windpark de compensatieverplichting voor 6 bomen op te leggen en deze afspraak schriftelijk te bevestigen;

  2. De compensatieverplichting voor 5 fruitbomen over te nemen en de kosten hiervan ten laste te brengen van de bijdrage proceskosten windpark (van de provincie);

  3. De Fruitbomenbrigade te informeren over beslispunt 2 en financieringsmogelijkheden voor de boomgaard nader te bespreken.


Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Rijksregels Activiteiten Besluit

Het college besluit:
1. In te stemmen met de tekstueel gewijzigde zienswijze ten aanzien van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER Windturbinebepalingen Leefomgeving;
2. De brief in afschrift te sturen naar de raad;
3. Een gezamenlijk persbericht op te stellen.Initiatiefvoorstel over instellen jongerenraad

Het college stemt in met het verzenden van de tekstueel gewijzigde raadsbrief als reactie op het initiatiefvoorstel
om een jongerenraad in de gemeente Aa en Hunze in te stellen.
Raadsvragen transitievisie warmte

Het college besluit om de vragen, gesteld tijdens de raadsvergadering, over de warmtevisie via een memo te beantwoorden en deze te verzenden naar de fracties.Paasvurenbeleid

Het college besluit om het beleid dat in 2017 is vastgesteld opnieuw vast te stellen van 2022 tot en met 2026 met aanvullingen.Raadsbrief toezegging 'Nieuwediep 58 Nieuwediep'

Het college besluit om de brief vast te stellen en te verzenden.Reactie aanvullende vragen initiatief voorstel jeugd

Het college besluit om de aanvullende vragen over het Iniatiefvoorstel jeugd middels een brief te beantwoorden.