Openbare besluitenlijst collegevergadering 8 juni 2021Besluitenlijst B&W

Datum

08-06-2021

Voorzitter

de heer Anno Wietze Hiemstra


Agenda

De agenda wordt vastgesteld.


Vaststelling B&W besluiten 01-06-2021

De besluitenlijsten worden vastgesteld.


Uitnodigingen

De uitnodigingen worden besproken.


Beroep instellen instemmingsbesluit winningsplan Nedmag 2018

Het college besluit:
1. Beroep in te stellen bij de Raad van State tegen het instemmingsbesluit gewijzigd winningsplan 2018 Nedmag door Nysingh Advocaten conform procesbesluit;
2. In te stemmen met het door Nysingh Advocaten opgestelde concept pro forma beroepschrift;
3. Een afschrift van het beroepschrift ter informatie te sturen naar de raad.


Bestemmingsplan woningbouw Oude Groningerweg Gieten

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de anterieure overeenkomst met Regeling Ontwikkeling B.V. over het bestemmingsplan Woningbouw Oude Groningerweg Gieten;

  2. Ten behoeve van het bestemmingsplan Woningbouw Oude Groningerweg een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai op 4 woningen van (maximaal) 51 dB vast te stellen;

  3. De raad te adviseren om het bestemmingsplan Woningbouw Oude Groningerweg Gieten ongewijzigd vast te stellen;

  4. De raad te adviseren om voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Naamgeving openbare ruimte Harry Muskeepad te Grolloo

Het college besluit het toekennen van Harry Muskeepad als openbare ruimte te Grolloo.


Naamgeving openbare ruimte Dobbendalweg te Gasselte

Het college besluit het toekennen van Dobbendalweg als openbare ruimte te Gasselte.


Aanvullend beroep instemmingsbesluit winningsplan Westerveld

Het college besluit:
1. In te stemmen met het concept aanvullend beroepschrift als reactie op de aanvullende motivering instemmingsbesluit Westerveld van de minister van Economische Zaken en Klimaat;
2. De portefeuillehouder burgemeester A.W. Hiemstra te mandateren om nog redactionele wijzigingen aan te brengen in het aanvullend beroepschrift;
3. Een afschrift van dit aanvullend beroep te versturen naar de raad.
Omgevingswet - leidende principes

Het college besluit de notitie Leidende principes Omgevingswet vast te stellen.
Quickscan fietspad Nooitgedacht-Rolde vv

Het college besluit:
1. De QuickScan voor kennisgeving aan te nemen;
2. Daar waar nodig aanpassingen te doen in bebording en markering;
3. De gemeenteraad middels een brief te informeren over de uitkomst van de QuickScan.
Beantwoording raadsvragen PvdA inzake affaire kinderopvangtoeslagen

Het college besluit de vragen van de fractie van PvdA te beantwoorden middels een brief.


Bestuursrapportage 2021

Het college besluit;

1. De bestuursrapportage 2021 vast te stellen en te verzenden aan de raad;

2. Het beleidsmatige deel voor kennisgeving te verzenden aan de raad;

3. De bijstellingen ter vaststelling te verzenden aan de raad.


Jaarrekening 2020

Het college besluit:

1. De raad voor te stellen de jaarstukken over het jaar 2020 vast te stellen;

2. De raad voor te stellen om met de voorgestelde bestemming van het rekeningresultaat 2020 in te stemmen;

3. De controleverklaring ter informatie te verzenden aan de raad (vertrouwelijk);

4. Jaarverslag archief en informatiebeheer 2020 ter informatie verzenden aan de raad.