Openbare besluitenlijst collegevergadering 7 november

Datum 07-11-2023
Voorzitter Anno Wietze Hiemstra

1. Agenda

De agenda wordt vastgesteld.

2.  Uitnodigingen

De uitnodigingen worden besproken.

3. Evaluatie proef ecologisch bermbeheer.

Het college besluit:
1.    Kennis te nemen van de resultaten van de proef met het ecologisch bermbeheer.
2.    Door middel van de informatiebijeenkomst te toetsen of de raad, evenals het college, ook de intentie heeft om het ecologisch bermbeheer uit te breiden.
3.    Een vervolg te geven aan het ecologisch bermbeheer als de raad positief op de informatiebijeenkomst reageert.
4.    De stukken ten behoeve van de informatiebijeenkomst op een enkel punt aan te passen.
De proef met ecologisch bermbeheer is afgelopen voorjaar (2023) afgerond. De resultaten van deze proef worden tijdens de informatiebijeenkomst op 23 november 2023 voorgelegd aan de raad. Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt ook het voorgestelde vervolg besproken.


4.  Lokale klimaatadaptatiestrategie Aa en Hunze.

Het college besluit:
1.    In te stemmen met de concept-LAS als basis voor het vervolgproces.
2.    Over de concept-LAS een informatieavond voor inwoners te organiseren.
3.    Aan het Presidium voor te stellen voor de raad nog een informatiebijeenkomst over de concept-LAS te organiseren in plaats van de geplande opiniërende behandeling in de raadsvergadering van 16 november 2023. De opiniërende en besluitvormende behandeling in de raad vinden dan op een later moment plaats.
De Lokale klimaatadaptatiestrategie Aa en Hunze
(LAS) geeft inzicht in de knelpunten op lokaal niveau en de daarvoor benodigde maatregelen met een kostenraming. Met de vaststelling ervan ligt er een beleidsmatige onderbouwing en een afwegingskader voor de planning van maatregelen en financiële investeringen.
Het beleid voor klimaatadaptatie moet met het oog op de uitvoering daarvan de komende jaren verwerkt worden in met name het GRP en in het groenbeleid. De LAS is een beleidsdocument voor de inrichting van de fysieke leefomgeving en is daarmee een bouwsteen voor de nog op te stellen Omgevingsvisie en daaruit volgende Omgevingsplannen. De
LAS zal dan gelden als een niet verplicht ‘programma’ onder de Omgevingswet.

5.  Vaststelling BP "Buitengebied, natuurbegraafplaats HilligMeer, bouw ontvangstgebouw en aanleg parkeerplaats aan de Provincialeweg te Eext". 

Het college besluit conform advies:
1.    De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Buitengebied, natuurbegraafplaats HilligMeer, bouw ontvangstgebouw en aanleg parkeerplaats aan de Provincialeweg te Eext”, zoals deze vervat is in verbeelding en regels, overeenkomstig het opgestelde ontwerpbesluit gewijzigd vast te stellen.
2.    De raad voor te stellen voor onderhavig bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.
Het college heeft voorgesteld het bestemmingsplan “Buitengebied, natuurbegraafplaats HilligMeer, bouw ontvangstgebouw en aanleg parkeerplaats aan de Provincialeweg te Eext” ter vaststelling aan
te bieden aan de raad. Dit bestemmingsplan voorziet in de verplaatsing van het bouwvlak voor een (nog te realiseren ontvangstgebouw) circa 100 meter in noordoostelijke richting (ten opzichte van huidige bouwvlak aan de noordzijde van de Provincialeweg), en zal dan gerealiseerd worden in de hoek van de percelen kadastraal bekend, Anloo, sectie X, nrs. 32, 44 en 45 (alle gedeeltelijk).
Tevens gaat het bestemmingsplan voorzien in de aanleg van een parkeerplaats (met toegang vanaf Provincialeweg) gelegen op het perceel kadastraal bekend Anloo, sectie X, nr. 38 en plaatselijk bekend gelegen aan de Provincialeweg te Eext.

6. Continueren aanvullende collectieve zorgverzekering minima.

Het college besluit:
1.    De collectieve zorgverzekering voor minima te continueren voor een nieuwe contracttermijn van 4 jaren.
2.    Zorgverzekeraar Menzis als enige reële aanbieder aan te wijzen.
Sinds 2014 kunnen inwoners gebruik maken van een collectieve aanvullende verzekering. Eens in de vier jaren loopt de overeenkomst met de zorgverzekeraar af en geeft het college formeel aan WPDA de opdracht tot continueren van het instrument en het sluiten van nieuwe
overeenkomst voor een periode van 4 jaren.