Openbare besluitenlijst collegevergadering 4 juli

Datum 04-07-2023
Tijd 9:00 - 13:00
Locatie Commissiekamer
Voorzitter A.W. Hiemstra

Agenda

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld,

Uitnodigingen

De uitnodigingen worden doorgenomen.

Pop-Up campings

Het college besluit:
1.    met enkele tekstuele aanpassingen in te stemmen met de beleidsregel "Tijdelijk kamperen buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd".
2.    de beleidsregel te publiceren en ter informatie te verzenden naar Recron en ToeplAH.

Hartveilig Drenthe 2024 t/m 2027 

Het college besluit:
1.    in te stemmen met de verlenging van de regionale samenwerking op het thema Hartveilig Drenthe voor de periode 2024 t/m 2027;
2.    in te stemmen met het voorstel om de samenwerking met de Stichting Hartveilig te continueren;
3.    in te stemmen met het continueren van de gemeentelijke bijdrage voor de Stichting Hartveilig van 0,085 cent per inwoner voor de periode 2024 t/m 2027 (excl. 5% overhead voor de VDG), welk bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd met 2,5 procent;
4.    in te stemmen met het voorstel om een regionale coördinator Hartveilig Drenthe in te zetten.

Samenwerkingsovereenkomst Flexteam Warmtetransitie Drenthe 

Het college besluit:
1.    in te stemmen met de "Samenwerkingsovereenkomst Flexteam Warmtetransitie Drenthe";
2.    wethouder K. ten Brink te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen namens het college van B&W.

Toelichting:

De gemeente Aa en Hunze heeft, net zoals de rest van de provincie, een grote opgave in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Er is provincie breed geconstateerd dat er meer capaciteit nodig is voor de uitvoering. Samen met de provincie en een aantal andere Drentse gemeenten is een regionale samenwerking gestart om naast energiearmoede ook te kijken naar een oplossing voor meer capaciteit. Hieruit is een plan voortgekomen om aan de slag te gaan met flexteams. Het flexteam is een ondersteunend team in de uitvoering voor de gemeente. De gemeente kan zelf kiezen voor welke werkzaamheden het flexteam wordt ingezet. De gemeente behoudt de regie en wordt door het flexteam ontzorgd.