Openbare besluitenlijst collegevergadering 30 mei 2023

Datum 30-05-2023
Voorzitter A.W. Hiemstra

Agenda

Het college stelt de agenda vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

Jaarrekeningen 2022 en concept-begrotingen 2024 Gemeenschappelijke regelingen 

Het college besluit: 

1. Om de jaarrekeningen 2022, ontwerp begrotingswijziging 2023 voor GGD en RUD, en conceptbegrotingen 2024 middels een raadsvoorstel te agenderen voor de raad.
2. De gemeenteraad voor te stellen de voorlopige jaarrekeningen en jaarverslagen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen GGD, Publiek vervoer Groningen Drenthe, Recreatieschap Drenthe, RUD Drenthe, Veiligheidsregio Drenthe en Werkplein Drentsche Aa voor kennisgeving aan te nemen.
3. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen t.a.v.de ontwerp beleidsbegrotingen 2024 van de gemeenschappelijke regelingen GGD, Publiek Vervoer Groningen en Drenthe, Recreatieschap Drenthe, VRD en Werkplein Drentsche Aa en de begrotingswijzigingen 2023 van
de GGD en RUD Drenthe.
4. De gemeenteraad voor te stellen een zienswijze in te dienen t.a.v. de ontwerp beleidsbegrotingen 2024 van de gemeenschappelijke regeling RUD.

Omgevingsvergunning inrichting Geelbroek 

Het college besluit de raad voor te stellen om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning nr. 5866711, het verleggen van de Geelbroekerweg.

Beantwoording schriftelijke vragen voortgang dossier Hanebijtershoek 

Het college besluit:
1. De raadsvragen van de fractie van de Partij van de Arbeid middels een brief te beantwoorden.
2. De brief ter kennisgeving naar de overige fracties te verzenden.

Vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2023-2024 

Het college besluit:
1. In te stemmen met het advies aan staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met betrekking tot de voorgestelde operationele strategie Groningerveld gasjaar 2023-2024.
2. Een afschrift van dit advies te versturen naar de raad.

Beheerplan Wandelbos Zwanemeer 

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het beheerplan voor het Wandelbos Zwanemeer te Gieten.
2. Het benodigde budget mee te nemen in de ambities/nieuwe wensen voor 2024.

Toelichting: 
De gemeente Aa en Hunze heeft een beheerplan van het Wandelbos Zwanemeer te Gieten op laten stellen. Van het beheerplan is kennisgenomen door het college. Het benodigde budget voor de uitvoering van het plan wordt in de begroting voor 2024 opgenomen. Wanneer de gemeenteraad besluit het benodigde budget beschikbaar te stellen kan het beheerplan worden vastgesteld en ten uitvoer worden gebracht.

Beantwoording schriftelijke vragen over alarmerende achteruitgang insecten 

Het college besluit:
1. De raadsvragen van de fractie GroenLinks middels een brief te beantwoorden.
2. De brief ter kennisgeving naar de overige fracties te verzenden.