Openbare besluitenlijst collegevergadering 30 maart 2021Besluitenlijst B&W

Datum

30-03-2021

Voorzitter

de heer Anno Wietze Hiemstra


Agenda

De agenda wordt vastgesteld.


Vaststelling B&W besluiten 23-03-2021

De besluitenlijsten worden vastgesteld.


Uitnodiging

De uitnodiging wordt besproken.


Compensatie Corona dorpshuizen 2020

Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde regelingen om de dorpshuizen tegemoet te komen in de nadelige effecten van Coronamaatregelen in 2020;
2. De “Nadere regel compensatie dorpshuizen 2021 gemeente Aa en Hunze” vast te stellen;
3. Een bedrag van € 18.000,-- uit de van het Rijk ontvangen Corona compensatiebudgetten beschikbaar te stellen voor compensatie aan dorpshuizen en dit te verwerken in de bestuursrapportage 2021;
4. De raadsbrief tekstueel te wijzigen voordat het wordt verzonden.


Compensatie coronamaatregelen culturele- en sportverenigingen en organisaties

Het college besluit:
1. Een bedrag van € 15.000,- uit de van het Rijk ontvangen corona compensatiebudgetten (3ecoronasteunpakket) beschikbaar te stellen voor de compensatie van sportverenigingen en dit te verwerken in de bestuursrapportage 2021;
2. In te stemmen met de voorgestelde werkwijze 2020 voor het ICO en Biblionet Drenthe;
3. In te stemmen met de voorgestelde werkwijze voor festivals en culturele evenementen 2021;
4. Nadere regel tegemoetkoming schade COVID 19 bij culturele podia en/of -programmering in Aa en Hunze vast te stellen;
5. Nadere regel tegemoetkoming schade COVID 19 bij culturele- en sportverenigingen vast te stellen.


Collegeadvies Zwembaden

Het college besluit:
1. Dit zwemseizoen te gaan werken met online reserveren;
2. Dit zwemseizoen in principe te gaan werken met online kaartverkoop;
3. De reserveringskosten niet in rekening te brengen bij de bezoekers;
4. In te stemmen met de tekstueel gewijzigde raadsbrief.


Vaststellen prestatieovereenkomst 2021 WPDA

Het college besluit:
1. In te stemmen met de concept prestatieovereenkomst WPDA 2021;
2. De raad middels een brief te informeren.


Extra aanvraag Icare

Het college besluit:
1. De extra aanvraag €20.000 toe te kennen;
2. Icare JGZ op de hoogte te stellen van het besluit met de beschikking;
3. De raad te informeren in de bestuursrapportage.


Subsidie theater- en muziekfestival Groeten uit Grolloo

Het college besluit:
1. Een eenmalige subsidie van € 3.500,- beschikbaar te stellen ten behoeve van theater- en muziekevenement Groeten uit Grolloo;
2. Het toegekende subsidiebedrag over te maken als het evenement door gaat;
3. De initiatiefnemers te informeren middels een tekstueel gewijzigde brief.


Kaderbrieven 2022 gemeenschappelijke regelingen

Het college besluit de vraag vanuit de raad middels een brief te beantwoorden.


Sport buiten sportaccommodaties

Het college besluit:
1. De openbare ruimte beschikbaar te stellen voor sportaanbieders die nu niet binnen kunnen sporten en geen accommodatie buiten hebben;
2. Toestaan dat sportaanbieders met een eigen buitenruimte, niet zijnde sportveld, deze ruimte kunnen gebruiken voor het beoefenen van sportactiviteiten.


Ontwerp bestemmingsplan "Parapluplan geluidszone Avebe".

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegd ontwerp bestemmingsplan “Parapluplan geluidszone Avebe”;
2. Het ontwerp bestemmingsplan “Parapluplan geluidszone Avebe” ingevolge artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende zes weken voor een ieder ter inzage leggen en voorts langs elektronische weg beschikbaar stellen;
3. De brieven vast te stellen en verzenden.


Vaststelling wijzigingsplan "Annen Dorp, Brink 1".

Het college besluit:
1. In te stemmen met de ‘Reactienota zienswijzen wijzigingsplan “Annen Dorp, Brink 1”;
2. Met inachtneming van punt 1. de ingekomen zienswijze ongegrond te verklaren;
3. Het wijzigingsplan en besluit “Annen Dorp, Brink 1” ongewijzigd vast te stellen;
4. De brieven aan aanvrager en indiener zienswijze vast te stellen en verzenden.
Naamgeving openbare ruimte: Voskamp, Schipborg

Het college besluit Voskamp toe te kennen als openbare ruimte te Schipborg.


Ontwerp bestemmingsplan "Gieterveen, woningbouwlocatie vml. camping 't Gietertje".

Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan “Gieterveen, woningbouwlocatie vml. camping ‘t Gietertje”;
2. Het ontwerp bestemmingsplan “Gieterveen, woningbouwlocatie vml. camping ‘t Gietertje” ingevolge artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende zes weken voor een ieder ter inzage leggen en voorts langs elektronische weg beschikbaar stellen;
3. De brieven vast te stellen en verzenden.