Openbare besluitenlijst collegevergadering 29 juni 2021Besluitenlijst B&W

Datum

29-06-2021

Voorzitter

de heer Anno Wietze Hiemstra


Agenda

De agenda wordt vastgesteld.


Vaststelling B&W besluiten 22-06-2021

De besluitenlijsten worden vastgesteld.


Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.
Bestemmingsplan Gieten, Middendorp 21

Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan Gieten, Middendorp 21 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te leggen.


Verharden pad tussen Polderweg en Greveling (Greveling 42-46) AvK

Het college besluit:
1. De organisatie te vragen het betreffende pad in 2021 te verharden met betonverharding;
2. De investering mee te nemen binnen de bestaande budgetten indien mogelijk en anders mee te nemen in de najaarsnota.


Wijziging beleidsregels Peuteropvang en VVE als gevolg van invoering inzet pedagogisch beleidsmedewerker VE

Het college besluit:
1. De beleidsregels Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie vast te stellen onder voorbehoud dat de precieze wijzigingen door Wethouder Luinge akkoord worden bevonden;
2. De oude regeling in te trekken;
3. De financiële consequenties van de wijzigingen te bekostigen uit het OAB budget.Ontwerp bestemmingsplan Gasselternijveenschemond, tussen 2e Dwarsdiep 7 en Noordzijde 105

Het college besluit:
1. Het ontwerp bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen voor een ieder;
2. Aan het begin van de ter inzage legging elke raadsfractie een exemplaar van het ontwerp bestemmingsplan te doen toekomen.


Fusie Dollard college en Ubbo Emmius

Het college besluit:
1. Een positief advies uit te brengen t.a.v. de voorgenomen bestuurlijke fusie van het Dollardcollege en Ubbo Emmius;
2. De besturen middels een brief te informeren;
3. De gemeenteraad middels een brief te informeren.


Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Bibliotheekwerk Aa en Hunze

Het college besluit:
1. Jaarrekening en jaarverslag 2020 van Biblionet Drenthe t.b.v. bibliotheekwerk Aa en Hunze voor kennisgeving aan te nemen;
2. Op grond van de jaarrekening de subsidie voor 2020 vast te stellen op € 468.570,-;
3. In te stemmen met het bestedingsplan voor de reserve ‘Beleidsplan 2020 – 2021’;
4. Op grond van de begroting een subsidie van € 485.987,- toe te kennen aan Biblionet Drenthe voor het bibliotheekwerk in Aa en Hunze voor het jaar 2022;
5. Het jaarverslag en jaarrekening 2020 en subsidie 2022 te doen uitgaan;
6. De jaarrekening en jaarverslag 2020 en begroting 2022 ter kennisname voor te leggen aan de raad.


Verlenging vervoerovereenkomsten doelgroepenvervoer

Het college besluit:
1. De vervoerovereenkomsten publiek vervoer op grond van artikel 2.2 te verlengen voor een periode van twee aaneengesloten jaren. De periode van verlenging is 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2024;
2. In het 1e kwartaal van 2023 de afweging te maken of de overeenkomsten nogmaals voor een periode van twee aaneengesloten jaren wordt verlengd of dat wordt gestart met de voorbereiding van een nieuwe aanbesteding;
3. De opdrachtnemers schriftelijk in kennis te stellen van het genomen besluit.


Convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel

Het college besluit in te stemmen met het convenant implementatie woonplaatsbeginsel en de ondertekening van het register.