Openbare besluitenlijst collegevergadering 26 april 2021Besluitenlijst B&W

Datum

26-04-2021

Voorzitter

Anno Wietze Hiemstra


Agenda

De agenda wordt vastgesteld.


Vaststelling B&W besluiten 20-04-2021

De besluitenlijsten worden vastgesteld.


Uitnodigingen

Er zijn geen uitnodigingen.


Wijziging mandaatbesluit

Het college besluit het Wijzigingsbesluit Algemeen mandaatbesluit Aa en Hunze vast te stellen.


Beslissing op bezwaar

Het college besluit:
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie op het ingekomen bezwaarschrift over te nemen, het bezwaar tegen de last onder dwangsom ongegrond te verklaren en dit bestreden besluit van 12 januari 2021 in stand te laten;
2. Het bezwaar tegen de afwijzing van een tijdelijke gedoogbeschikking van 12 januari 2021 niet ontvankelijk te verklaren;
3. Bezwaarde op de hoogte te stellen van het besluit middels een brief.


Handhaving 't Loeg

Het college besluit:
1. Een last onder dwangsom op te leggen en een brief met daarin het handhavingsbesluit te verzenden;
2. Aan betrokkenen, een schadevergoeding toe te kennen ad € 2.000,-
indien het handhavingsbesluit onherroepelijk wordt;
3. Per datum vaststelling besluit geen overhoeken meer te verkopen in afwachting van nieuw beleid over de verkoop van overhoeken.


Verkeersbesluiten laadpalen

Het college besluit:

 1. Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen Hoofdstraat nabij no. 24, Rolde vast te stellen;

 2. Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen Zuides nabij no.50 , Rolde vast te stellen;

 3. Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen Schapendrift nabij no.17 , Rolde vast te stellen;

 4. Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen Zuidlaarderweg nabij no.89 , Annen vast te stellen;

 5. Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen Stationsstraat nabij no.7 , Eext vast te stellen;

 6. Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen Achter de Brinken nabij no.6e , Gasselte vast te stellen;

 7. Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen Ceresstraat nabij no.4 , Gasselternijveen vast te stellen;

 8. Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen Hunzepark nabij no.4 , Gasselternijveen vast te stellen;

 9. Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen Heetkamp nabij no.8 , Gieten vast te stellen;

 10. Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen Spiekersteeg nabij no.1 , Gieten vast te stellen;

 11. Bovengenoemde verkeersbesluiten gedurende zes weken ter inzage te leggen voor bezwaar;

 12. Het persbericht tekstueel te wijzigen en vervolgens te verzenden;

 13. Te monitoren of het aanwijzen van de parkeerplaatsen leidt tot ongewenst parkeerdruk.

Visie 't Ruige Veld Rolde

Het college besluit:
1. In te stemmen met de  tekstueel gewijzigde ‘Toekomstvisie ’t Ruige Veld’ en de daarin opgenomen reactienota;
2. De raad middels tekstueel gewijzigd voorstel voor te stellen om de ‘Toekomstvisie ’t Ruige Veld‘ vast te stellen.


Stationsstraat 14a Rolde (locatie Multimate), start procedure

Het college besluit:
1. De ruimtelijke onderbouwing vrij te geven voor  overleg met instanties ter voldoening aan art. 3.1.1 BRO;
2, De raad middels tekstueel gewijzigd raadsvoorstel te vragen om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Rolde Dorp’.


Dienstverleningsovereenkomst Attenta

Het college stemt in met:
1. De Dienstverleningsovereenkomst (DVO) in concept en deze met terugwerkende kracht per 1 juli 2018 inwerking te laten treden;
2. Het concept samenwerkingsafspraken;

3. Het mandaat voor aanpassingen bij de Teamleiders en/of Directieteam.


Beantwoording raadsvragen Ecologisch Bermbeheer

Het college besluit de raadsvragen met betrekking tot ecologisch bermbeheer te beantwoorden middels een brief.


Herinrichting sportveld Schipborg

Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp voor de herinrichting van het sportveld Schipborg;
2. Vereniging Dorpsbelangen Schipborg een subsidie van € 20.000,- toe te kennen voor het herinrichten van het sportveld op basis van het totaalplan;
3. De subsidie voor € 4.500,- te dekken vanuit het budget speeltuinen/speelvoorzieningen en
€ 15.500,- vanuit de regeling Vitaal Platteland Dorpsinitiatieven;
4. De afspraken rondom het gebruik van de grond vast te leggen in een gebruiksovereenkomst;
5. Vereniging Dorpsbelangen Schipborg schriftelijk te informeren middels een brief.Kwijtschelding huur gemeentelijke binnensportaccommodaties en sportvelden

Het college besluit de huur voor de periode oktober 2020 tot 11 mei 2021 kwijt te schelden aan de huurders voor de binnensportaccommodaties en de huur voor de periode oktober 2020 t/m maart 2021 kwijt te schelden aan de huurders voor de sportvelden.


Winkeltijdenverordening 2021 - Vragen CDA

Het college besluit de vragen van de fractie CDA van 20 april 2021 te beantwoorden middels een tekstueel gewijzigde brief.


Kwartaalrapportage Sociaal Domein 2021 Kwartaal 1

Het college besluit om de raad ter informatie een tekstueel gewijzigde raadsbrief met de kwartaalrapportage toe te zenden.


Bestemmingsplan Gieten, Middendorp 21

Het college besluit:
1. Het voorontwerpbestemmingsplan Gieten, Middendorp 21 vrij te geven voor het wettelijk vooroverleg met instanties;
2. Over het voorontwerpbestemmingsplan geen inspraak in de zin van de Inspraakverordening gemeente Aa en Hunze 2004 toe te passen;
3. Voor dit bestemmingsplan geen milieueffectrapport te maken en in procedure te brengen.