Openbare besluitenlijst collegevergadering 25 mei 2021

Besluitenlijst B&W

Datum

25-05-2021

Voorzitter

de heer Anno Wietze Hiemstra
Agenda

De agenda wordt vastgesteld.


Vaststelling B&W besluiten 18 mei 2021

De besluitenlijsten worden vastgesteld.


Uitnodigingen

De uitnodigingen worden besproken.


Jaarrekeningen 2020 en begrotingen 2022 gemeenschappelijke regelingen

Het college besluit:

  1. De jaarrekeningen 2020 en begrotingen 2022 middels een tekstueel gewijzigd raadsvoorstel aan te bieden aan de raad;

  2. De gemeenteraad voor te stellen de jaarverslagen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen, GGD, Publiek Vervoer Groningen Drenthe, Recreatieschap Drenthe, RUD Drenthe, Veiligheidsregio Drenthe en Werkplein Drentsche Aa voor kennisgeving aan te nemen;

  3. In te stemmen met het voorstel van de RUD Drenthe om het nadelig resultaat 2020 bij de deelnemende gemeenten in rekening te brengen conform de vastgestelde verdeelsleutel;

  4. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen t.a.v.de concept beleidsbegrotingen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen GGD, Publiek Vervoer Groningen Drenthe, Recreatieschap Drenthe, Veiligheidsregio Drenthe, Werkplein Drentsche Aa.

Subsidie Hospice Noord en Midden Drenthe

Het college besluit:
1. Een éénmalige subsidie van € 5.000,- toe te kennen aan de Stichting Hospice Noord en Midden Drenthe;
2. De concept brief vast te stellen en te verzenden aan het Hospice Noord en Midden Drenthe en het bijgevoegde persbericht vast te stellen.


Aanpassing beleidsregels TONK en beantwoording vragen PvdA inzake TONK

Het college besluit:

  1. De beleidsregel TONK, zoals vastgesteld op 9 maart 2021, te wijzigen conform voorstel;

  2. WPDA opdracht te geven de aangepaste beleidsregels met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 uit te voeren;

  3. De vragen van de fractie van de PvdA middels een brief te beantwoorden.

Overbruggingskrediet Stichting Dorpshuis Eext

Het college besluit om in te stemmen met een overbruggingskrediet van maximaal € 5.000 voor de Stichting Dorpshuis Eext.


Advies met betrekking tot voorgestelde operationele strategie Groningenveld gasjaar 2021-2022

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het advies aan minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met betrekking tot de voorgestelde strategie Groningerveld gasjaar 2021-2022;

  2. Een afschrift van dit advies te versturen naar de raad.

Voorontwerp-wijzigingsplan Buitengebied, Smalwolde te Annen

Het college besluit:
1. Het voorontwerpwijzigingsplan Buitengebied, Smalwolde te Annen vrij te geven voor het wettelijk vooroverleg met instanties;
2. Voor dit wijzigingsplan geen milieueffectrapport op te laten stellen.


Ontwerp Omgevingsverordening 2022 en Ontwerp wijziging Provinciale Omgevingsverordening 2018

Het college besluit:
1. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerp Omgevingsverordening Drenthe 2022 en de ontwerp wijziging Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018;
2. Een afschrift van de zienswijze te versturen naar de raad.
Subsidieaanvraag VWNN 2021 en jaarrekening 2019 en 2020

Het college besluit:
1. De subsidie voor VWNN 2021 van € 40.010 voorlopig vast te stellen en deze te dekken uit de post statushouders;
2. De subsidie over 2019 definitief vast te stellen op: € 37.875;
3. De subsidie over 2020 definitief vast te stellen op: € 38.000.


Evaluatie Lokale Inclusie Agenda 2020 en agenda 2021

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de evaluatie van de Lokale Inclusie Agenda 2020 en agenda voor 2021;
2. Evaluatie Lokale Inclusie Agenda 2020 en agenda voor 2021 ter kennisgeving aan de raad aan te bieden middels een raadsbrief.