Openbare besluitenlijst collegevergadering 23 mei 2023

Datum 23-05-2023
Voorzitter A.W. Hiemstra

Agenda

Het college stelt de agenda vast. 

Uitnodigingen

Het college bespreekt de ingekomen uitnodigingen.

Definitieve Verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot realisatie 7 woonappartementen op perceel Burg. Reijndersstraat 30 (toekomstig: Grote Brink 3a 1 t/m 3a7) te Rolde

Het college besluit:
1.    De raad voor te stellen in te stemmen met de ‘reactienota zienswijzen ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure realisatie appartementencomplex met daarin 7 woonappartementen, Burgemeester Reijndersstraat 30 te Rolde’.
2.    De raad voor te stellen om vanwege de ingekomen zienswijzen en onze reacties daarop, conform de onder 1 genoemde reactienota, de ruimtelijke onderbouwing en de ontwerpbeschikking aan te passen.
3.    De raad voor te stellen een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor 7 woonappartementen op het perceel Burgemeester Reijndersstraat 30 (toekomstig: Grote
Brink 3a1 t/m 3a7) te Rolde.
4.    De raad voor te stellen voor onderhavige definitieve verklaring van geen bedenkingen geen exploitatieplan vast te stellen.

Voorontwerp bestemmingsplan Vaart 7 en 11 Gasselternijveen

Het college besluit:
1.    In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Vaart 7-11, Gasselternijveen.
2.    Onderhavig voorontwerp bestemmingsplan ten behoeve van inspraak en overleg gedurende zes weken ter inzage te leggen.
3.    Medewerking te verlenen aan een hogere grenswaarde voor de zuidgevel.
4.    De gemeenteraad te informeren over het voorontwerp bestemmingsplan.

Beleeftuin Nooitgedacht 

Het college besluit:
1.    In te stemmen met het advies om op voorhand en onder voorwaarden in te stemmen met het gebruik om niet van een perceel grond in de wijk Nooitgedacht, ten behoeve van de ontwikkeling van een beleeftuin door de werkgroep Groen Verband (onderdeel van de buurtvereniging Nooitgedacht).
2.    Met een brief de initiatiefnemers te informeren over het besluit.
Groen Verband (onderdeel van de buurtvereniging Nooitgedacht) wil een groene ontmoetingsplek creëren in woonwijk Nooitgedacht. Het college stemt in met het voorstel om voor dit plan grond in gebruik te geven. 

Uitvoeringsagenda Toekomst Vakantieparken Aa en Hunze 2023-2024

Het college besluit:
1.    Om de Uitvoeringsagenda Toekomst Vakantieparken Aa en Hunze 2023-2024 (gewijzigd) vast te stellen.
2.    Om de raad met een aangepaste brief te informeren over de vastgestelde Uitvoeringsagenda Toekomst Vakantieparken Aa en Hunze 2023-2024.
Het college stelt de uitvoeringsagenda Toekomst Vakantieparken vast voor 2023-2024. Hiermee wordt voor die jaren richting gegeven aan de activiteiten.

Stand van zaken verdubbeling N34

Het college besluit:
1.    Na aanpassing in te stemmen met de opgestelde brief aan de gemeenteraad, waarin de raad wordt geïnformeerd op welke wijze (inclusief tijdsplanning) de raad wordt betrokken bij het vervolgproces van het provinciale project verkeersplein Gieten/N34.

Beantwoording vragen PvdA-fractie over ontwikkelingen in het openbaarvervoer

Het college besluit:
1.    De raadsvragen van de PvdA-fractie na aanpassing van de opgestelde antwoordbrief met deze brief te beantwoorden.
2.    Wethouder Berghuis te mandateren de definitieve antwoordbrief te accorderen.
3.    De antwoordbrief ter kennisgeving tevens naar de overige fracties te verzenden.

Raadsvragen D66 fractie, onderwerp: Lichtverontreiniging door windmolens, PFAS verspreiding door erosie van de windmolenwieken en afstemming van meetmethoden geluid met windpark N33

Het college besluit conform advies de vragen van D66 (d.d. 25 april 2023) te beantwoorden conform de opgestelde conceptbrief.