Openbare besluitenlijst collegevergadering 21 februari

Datum 21-02-2023
Voorzitter Wethouder Bas Luinge

Agenda

De agenda wordt vastgesteld.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

Bijdrage Giro555 ten behoeve van hulpverlening aan Turkije en Syrië.

Het college besluit om een bedrag ter grootte van €1 per inwoner over te maken naar Giro555 ten behoeve van hulpverlening aan Turkije en Syrië. 

Schriftelijke vragen D66 Woonvisie 

Het college besluit om de schriftelijke vragen te beantwoorden.

Aanvullende vragen D66 parkeerplaats en verbouwde supermarkt op de percelen Grolloërstraat 1 

Het college besluit om de schriftelijke vragen te beantwoorden

Begroting 2023 Stichting PrimAH 

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de begroting 2023 van de stichting PrimAH;
2. De stukken ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

Sturingsmonitor 2023 

Het college besluit om de Sturingsmonitor 2023 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

De Sturingsmonitor is een instrument in de Planning & Control cyclus van de gemeente. Zoals vastgesteld in de notitie Trefzeker Meebewegen, is de Sturingsmonitor voor de gemeenteraad een moment om sturing te geven aan het beleid en hierover een opdracht mee te geven aan het college. Het document bestaat uit vergezichten, vooruitblik naar 2024, het jaarverslag 2022 en een financiële kadernota.

Verruiming vermogensgrens bij kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Het college besluit:
1. In te stemmen met het verhogen van de vermogensnorm bij kwijtschelding met maximaal € 2.000,- per 1 januari 2023;
2. In te stemmen met het opgestelde raadsvoorstel; 
3. Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen” in te trekken en bijgevoegde verordening “Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023” ter vaststelling voor te leggen aan de raad;
4. Het presidium voor te stellen om het onderwerp besluitvormend nog aan de raadsagenda van 9 maart toe te voegen.

Vanaf 1 januari 2023 hebben meer inwoners recht op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Vanaf die datum is het vermogen waarover inwoners mogen beschikken om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, namelijk verhoogd. 

Schriftelijke vragen CDA Zeegseweg 

Het college besluit om de schriftelijke vragen te beantwoorden.

Schriftelijke vragen D66 Glasvezel

Het college besluit om de schriftelijke vragen te beantwoorden.

Bezwarencommissie, herbenoeming commissielid 

Het college besluit:
1. Mevrouw Fischer te herbenoemen als lid van de commissie bezwaarschriften en als lid van de klaagschriftencommissie;
2. Haar daarvan op de hoogte te stellen met een brief.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen realisering werktuigenberging Kampweg 1 te Ekehaar

Het college besluit:
1.    De ruimtelijke onderbouwing vrij te geven voor overleg met instanties ter voldoening aan art. 3.1.1 Bro;
2.    De raad voor te stellen om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning nr. 6690303.

Schriftelijke vragen GroenLinks Wonen

Het college besluit om de schriftelijke vragen te beantwoorden.

Vaststelling bestemmingsplan "Grolloo, De Pol 6’’

Het college besluit:
1.    De raad voor te stellen in te stemmen met de ‘Ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan “Grolloo, De Pol 6 (woningbouwlocatie)”;
2.    De raad voor te stellen de toelichting, regels en verbeelding, in afwijking van het ter inzage gelegde ontwerp bestemmingsplan, ambtshalve aan te passen conform bijlage ‘Ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan “Grolloo, De Pol 6 (woningbouwlocatie)”’;
3.    De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Grolloo, De Pol 6 (woningbouwlocatie)”, met de planidentificatienummer ‘NL.IMRO.1680.GROLLOODEPOL6’ en de ondergrond ‘basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (2022-02-01)’, zoals deze vervat is in verbeelding en regels, overeenkomstig het ontwerpbesluit gewijzigd vast te stellen;
4.    De raad voor te stellen voor onderhavig bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Verzoek tot ingebruikname perceel gemeentegrond 

Het college besluit:
1.    Om af te wijken van het collegebesluit van april 2021 (stoppen met verkoop/ingebruikgeving/verhuur van overhoeken);
2.    Het perceel gemeentegrond grenzend aan 2de Dwarsdiep 9 te Gasselternijveenschemond in gebruik te geven voor een bepaalde periode van 1 jaar van 1 maart 2023 tot 1 maart 2024
3.    Hiervoor geen vergoeding te vragen in afwachting van het geactualiseerde overhoekenbeleid. Na vaststelling hiervan kan het verzoek opnieuw worden beoordeeld.

Verkennend onderzoek RKC armoedebeleid 

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de rapportage verkennend Rekenkamercommissie onderzoek armoedebeleid;
2. In te stemmen met de reactie en deze te verzenden middels een brief.

Subsidieaanvraag 2023 Impuls Welzijn  

Het college besluit:
1. De voorlopige subsidie 2023 vaststellen op € 1.937.848,- (met toepassing van de hardheidsclausule);
2. De gemeenteraad de subsidieaanvraag 2023 ter kennisneming aan te bieden;
3. Impuls te informeren.
Impuls voert diverse taken uit in het kader van de buurt- en opbouwwerk, jeugdwerk, maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning en ondersteuning van vrijwilligerswerk. Impuls levert een goede en uiterst belangrijke bijdrage aan de gemeentelijke taken in het sociaal domein. Voor het uitvoeren van deze taken ontvangt de stichting jaarlijks subsidie.

Schriftelijke vragen CDA energiemaatregelen 

Het college besluit om de schriftelijke vragen te beantwoorden.