Openbare besluitenlijst collegevergadering 20 april 2021Besluitenlijst B&W

Datum

20-04-2021

Voorzitter

de heer Anno Wietze Hiemstra
Agenda

De agenda wordt vastgesteld.Vaststelling B&W besluiten

De besluitenlijsten worden vastgesteld.Uitnodigingen

Er zijn geen uitnodigingen.Beslissing op bezwaar inzake invordering dwangsommen 't Ruige Veld

Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren;
2. Bezwaarmaker schriftelijk in kennis te stellen van het besluit.Vaststellen Beleidsnotitie toetsing bouwbesluit bij transformatie recreatiebedrijven

Het college besluit:
1. Te besluiten om het Collegevoorstel Beleidsnotitie toetsing Bouwbesluit bij transformatie recreatiewoningen vast te stellen;
2. De brief ter informatie te verzenden aan de raad;
3. Inzichtelijk te maken welke specifieke voorwaarden wij verbinden aan medewerking transformatie.Raadsvragen over onkruidbestrijding

Het college besluit de raadsvragen over het bestrijden van onkruiden middels een brief te beantwoorden.Actualiseren afvalbeleid

Het college besluit:
1. De startnotitie actualisering afvalbeleid gewijzigd vast te stellen;
2. De gewijzigde startnotitie middels een brief te verzenden aan de raad.

Communicatie- en actieplan reductie afval en kosten

Het college besluit:
1. Het communicatie- en actieplan reduceren afval en kosten ter kennisname aan te nemen;
2. De in dit advies gevraagde middelen beschikbaar te stellen;
3. De raad te informeren over de voortgang en financiële consequenties in de bestuursrapportage;
4. Voor de actierondes PMD eenmalig een investeringskrediet van €30.000 op te nemen in de bestuursrapportage;
5. De dekking van de investeringen uit het communicatie- en actieplan te financieren uit de afvalstoffenheffing en de administratieve verwerking te laten plaatsvinden tijdens de najaarsnota van 2021.Inhoud bestuursrapportage

Het college besluit de bestuursrapportage laten bestaan uit de onderdelen voortgang activiteiten begroting 2021 op afwijking, coronarapportage, financiële bijstellingen en financiële positie.Hunebedweg 4 Rolde

Het college besluit:
1. Initiatiefnemer mee te delen dat er wordt meegewerkt aan splitsing van het pand aan de Hunebedweg 4 in 2 wooneenheden, mits de insteek is om er twee woningen van te maken;
2. Initiatiefnemer mee te delen dat medewerking mogelijk is via de reguliere procedure (kruimelontheffing);
3. Bij de ontwikkeling van het bouwplan de verfraaiing van de voorgevel mee te nemen.ENSIA 2020 verantwoording

Het college besluit:
1. De Collegeverklaring ENSIA 2020 over Suwinet en DigiD vast te stellen;
2. De raad te informeren over de Collegeverklaring ENSIA 2020 voor 15 juli 2021. Dit door middel van een brief als oplegger bij de Collegeverklaring ENSIA 2020;
3. De verantwoordingsrapportages ENSIA 2020 over de basisregistraties BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en BRO (Basisregistratie Ondergrond) vast te stellen.Additionele bijdrage Project Emissieranden

Het college besluit tot een additionele bijdrage van € 2.560 aan het project Perceelemissie, onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa (UPDA).Wijzigingsplan Gasselterboerveenschemond 22

Het college besluit:
1. In te stemmen met het  ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied, Gasselterboerveenschemond 22, Gasselternijveenschemond;
2. Het ontwerp-wijzigingsplan conform artikel 3.6 lid c van de Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter inzage te leggen.Toevoegen 3 artikelen aan de APV

Het college besluit in te stemmen met het opnemen van de 3 bepalingen bepalingen in de APV.