Openbare besluitenlijst collegevergadering 1 november

Datum 01-11-2022
Tijd 9:00 - 13:00
Locatie Commissiekamer
Voorzitter A.W. Hiemstra

Ambitiedocument Vonderpad Gieterveen

Besluit:
Het college besluit om het ambitiedocument woningbouw Gieterveen - Vonderpad vast te stellen.

Toelichting:
Wij gaan met de omgeving in gesprek over het voornemen tot woningbouw. Daarnaast werken wij met hen het plan verder uit. Dit moet uiteindelijk leiden tot een stedenbouwkundig plan, waarbij wij pogen hiervoor zo veel als mogelijk draagvlak te creëren. Er lopen momenteel diverse communicatie-trajecten met het dorp, waaronder de dorpsgesprekken.

Schriftelijke Vragen D66

Besluit:
Het college besluit om de schriftelijke gestelde vragen van de D66-fractie te beantwoorden.

Schriftelijke Vragen CDA 

Besluit:
Het college besluit om de schriftelijke gestelde vragen van de CDA-fractie te beantwoorden.

Ontwikkelperspectief Raatakkers Anloo

Besluit:
Het college besluit het ontwikkelperspectief Anloo Raatakkers vast te stellen.

Toelichting:
Door middel van openbare bekendmaking van het voornemen tot verkoop ten behoeve van de ontwikkeling van Raatakkers fase II te Anloo geven wij aan dat we de gronden één-op-één wensen te verkopen aan de CPO.

Subsidieaanvraag tennisvereniging GKTC 

Besluit:
Het college besluit om een subsidie van € 20.000 beschikbaar te stellen vanuit het leefbaarheidsfonds. Het initiatief voldoet aan de voorwaarden van het leefbaarheidsfonds.

Toelichting:
Tennisvereniging GKTC gaat voor toekomstbestendigheid en hiervoor stelt de gemeente € 20.000 beschikbaar.

Subsidieaanvraag renovatie clubgebouw MTB de Hondsrug

Besluit:
Het college besluit:
1. Om een subsidie van € 10.000 uit het Leefbaarheidsfonds beschikbaar te stellen vanuit het leefbaarheidsfonds. Het initiatief voldoet aan de voorwaarden van het leefbaarheidsfonds;
2. Hieraan de voorwaarde te verbinden dat het clubgebouw planologisch wordt ingepast, via een door MTB De Hondsrug aan te vragen omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan;
3. Een brief uit te doen.

Toelichting:
MTB de Hondsrug ontvangt een eenmalige subsidie van €10.000 als bijdrage voor de renovatie van het clubhuis. De bijdrage wordt beschikbaar gesteld uit de subsidieregeling Leefbaarheidsfonds.

Op weg naar RES 2.0

Besluit:
Het college besluit:

1.    De notitie 'op weg naar RES 2.0' vast te stellen;
2.    De raad hierover te informeren middels een aangepaste brief.

Toelichting:
In 2023 wordt de RES 2.0 vastgesteld. De RES 2.0 is een voortzetting van de RES 1.0 voor grootschalige opwek van duurzame energie. Hierin staan geen nieuwe doelen, het heeft een evaluerend karakter.