Openbare besluitenlijst collegevergadering 1 juni 2021Besluitenlijst B&W

Datum

01-06-2021Agenda

De agenda wordt vastgesteld.Vaststelling B&W besluiten 25-05-2021

De besluitenlijsten worden vastgesteld.Uitnodigingen

De uitnodigingen worden besproken.Verkeersbesluit parkeerverbodszone Gasselterveld

Het college besluit:
1. Tot het instellen van een parkeerverbodszone door middel van het aanbrengen van verkeersbord E1 uit het RVV 1990 conform de situatietekening op de onderstaande wegen en het fysiek afschermen van de berm;
2. De onder ad 1 bedoelde wegen zijnde de Bosweg; Houtvester Jansenweg; Heerenkampsweg; Kremmerlaan; Dobbendalweg.Beantwoording raadsvragen - reserveringssysteem zwembaden

Het college besluit de beantwoording tekstueel gewijzigd te versturen.Vaststelling bestemmingsplan “Parapluplan geluidszone Avebe”

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Parapluplan geluidszone Avebe”, zoals deze vervat is in verbeelding en regels, overeenkomstig ontwerpbesluit ongewijzigd vaststellen;

2. De raad voor te stellen voor onderhavig bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.Vaststelling bestemmingsplan “Gieterveen, woningbouwlocatie vml. camping ’t Gietertje"

Het college besluit:

  1. De raad voor te stellen in te stemmen met de ‘reactienota zienswijzen bestemmingsplan “Gieterveen, woningbouwlocatie vml. camping ‘t Gietertje”’;

  2. De raad voor te stellen de zienswijze van de in de reactienota onder 1 genoemde reclamant ongegrond te verklaren;

  3. De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Gieterveen, woningbouwlocatie vml. camping ’t Gietertje”, met de planidentificatienummer ‘NL.IMRO.1680.GTVGIETERTJE’ en de ondergrond grootschalige basiskaart (basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (2021-04-01), zoals deze vervat is in verbeelding en regels, overeenkomstig ontwerpbesluit ongewijzigd vaststellen;

  4. De raad voor te stellen voor onderhavig bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.


Jaarverantwoording Kinderopvang 2020

Het college besluit:
1. de Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 vast te stellen;
2. de Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 ter informatie aan te bieden aan de raad.
Besluitenlijst B&W Aanvullende agenda

Datum

01-06-2021

Voorzitter

de heer Anno Wietze Hiemstra
1Voorbereiden bestuurlijke overleggen en vergaderingen van besturen van gemeenschappelijke regelingen.

Het college bereidt de bestuurlijke overleggen en vergaderingen van besturen van gemeenschappelijke regelingen voor.


2Terug- vooruitblik raadsvergaderingen (26, 27 mei en 3 juni)

Het college blikt terug- en vooruit op basis van de raadsvergaderingen.


3Lange Termijn Agenda

De lange termijn agenda wordt gewijzigd vastgesteld.


4Verslag PHO corona

De stand van zaken betreffend corona worden besproken.


5Communicatieadvies van de stukken

Het communicatieadvies van de stukken wordt besproken.


6Economische koersnota

De stukken worden besproken. De memo wordt verzonden aan de raad en de PowerPoint komt gewijzigd ter bespreking in het college op 8 juni 2021.


7Gasselterveld

De stand van zaken betreffende het Gasselterveld wordt besproken.


8Brief Nooitgedacht aan Raad en werkgroep Groen

De brief wordt na de stuurgroep Nooitgedacht vastgesteld en verzonden.