Openbare besluitenlijst collegevergadering 19 september 2023

Datum 19-09-2023
Tijd 9:00 - 13:00
Locatie Commissiekamer
Voorzitter A.W. Hiemstra

1 Agenda

De agenda wordt vastgesteld.

2  Uitnodigingen

De uitnodigingen worden besproken.

3.NH.O  Jaarverantwoording Kinderopvang 2022

Besluit:
Het college besluit:
1.    De Jaarverantwoording Kinderopvang 2022 vast te stellen.
2.    Na aanpassing in te stemmen met de opgestelde brief aan de raad. Weth. Houwing wordt gemandateerd om de definitieve redactie van de brief vast te stellen. 
Alle kinderopvanglocaties in Aa en Hunze voldoen aan de normen kinderopvang. Alle gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor het registreren van de locaties van de kinderopvang, maar ook voor het toezicht op en de handhaving van de kinderopvang. Dat de gemeente Aa en Hunze voldoet aan de eisen die gesteld zijn voor het toezicht op de kinderopvang, blijkt uit ‘Jaarverantwoording Kinderopvang 2022’. Hierin zijn de gegevens van de GGD-inspecties opgenomen. Er zijn geen grote afwijkingen gevonden, daar is de gemeente Aa en Hunze blij mee!

4.NH.O Subsidieaanvraag 2024 - Stichting De Hondsrug UNESCO Global Geopark 

Besluit:
Het college besluit:
1.    Aan Stichting de Hondsrug UNESCO Global Geopark voor het jaar 2024 subsidie te verlenen.
2.    Een bedrag van € 28.278,- exclusief btw aan Stichting de Hondsrug UNESCO Global Geopark beschikbaar te stellen.

6.KB.O Contract accountant

Besluit:
Het college besluit:

De gemeenteraad voor te stellen het contract met de huidige accountant Eshuis Accountants en Adviseurs met een jaar te verlengen tot en met 31 juli 2025 (tot en met de controle van de Jaarrekening 2024).

7.KB.O Kansengelijkheid Aa en Hunze

Besluit:
Het college besluit:
1.    De voorgestelde werkwijze kansengelijkheid Aa en Hunze te omarmen.
2.    Hiervoor in 2024 en 2025 € 70.000,- uit de preventiemiddelen te reserveren.
3.    Wethouders Ten Brink en Houwing te mandateren voor het ondertekenen van het convenant.
Het college stelt de gemeenteraad voor om het contract met de huidige
accountant Eshuis Accountants en Adviseurs met een jaar te verlengen tot en met 31 juli 2025 (tot en met Jaarrekening controle 2024)

8.KB.O Plan van Aanpak Gezond Actief Leven Akkoord 

Besluit:
Het college besluit:
1.    In te stemmen met het Plan van Aanpak GALA en IZA voor de aanvraag Brede Spuk bij het ministerie van VWS (SPUK = Specifieke Uitkering).
2.    Het Plan van Aanpak GALA en IZA in te dienen bij het Ministerie van VWS via DUS-I.
Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mag geen invloed hebben op de prestaties en welzijn van een kind. Om dit in Aa en Hunze beter mogelijk te maken, slaan Primah, CKC Drenthe, Attenta, Impuls en de gemeente de handen ineen. Samen is verkend of er een gezamenlijke visie op kansengelijkheid van het kind kan komen in Aa en Hunze, wat nodig is om de ambitie te behalen en welke vorm hierbij helpend is. Hiervoor is een werkwijze ontwikkeld. De komende periode worden andere partijen uitgenodigd om deze werkwijze verder invulling te geven. Met elkaar – inwoners en professionals – creëren we een samenleving waarin alle kinderen in Aa en Hunze kunnen meedoen, zich ontwikkelen naar eigen kunnen en gezond en veilig opgroeien.

9  Rondvraag