Openbare besluitenlijst collegevergadering 18 juli 2023

Datum 18-07-2023
Voorzitter Ivo Berghuis

Agenda

Het college stelt de agenda vast.

Uitnodigingen

Het college bespreekt de uitnodigingen.

Project Asserstraat Rolde 

Het college besluit om akkoord te gaan met het projectplan Asserstraat en de participatienota.
Het College heeft besloten om de verkeersproblemen op de Asserstraat in
Rolde aan te pakken. Samen met de bewoners en andere betrokkenen wordt er zorgvuldig gekeken naar de problemen die er zijn op het stuk tussen de Stationsstraat en de bebouwde kom-grens. Er wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de verkeersveiligheid te vergroten. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de verschillende (bouw)projecten die plaatsvinden in de omgeving. Om dit te kunnen doen heeft de gemeente een gespecialiseerd bureau ingeschakeld. Zij beginnen deze maand met een ‘quickscan’ van de straat. Het uiteindelijke plan moet in het najaar van 2024 klaar zijn.

Mantelzorg assistent (applicatie) 

Het college besluit:
1. In te stemmen met het aangaan van een verplichting van € 22.500,- voor 3 jaar, voor de licentie van de Mantelzorgondersteuning van Valtes;
2. Wethouder ten Brink te mandateren voor het ondertekenen van de intentieverklaring.
De gemeente Aa en Hunze ondersteunt een nieuwe innovatie op het gebied van mantelzorgondersteuning. Hiermee stelt de gemeente in 2024 de mantelzorg assistent app beschikbaar voor alle mantelzorgers in de gemeente. Door middel van deze app krijgen mantelzorgers op een laagdrempelige voorzien van (gepersonaliseerde) informatie en ondersteuning. Gezien de groei van het aantal mantelzorgers hoopt de gemeente een bredere doelgroep te bereiken, zoals werkende mantelzorgers of jonge mantelzorgers. De app is een aanvulling op de huidige voorziening van mantelzorgcoördinator via Impuls Welzijn.

Opdracht WPDA voor budgetbeheer statushouders 

Het college besluit:
1. WPDA opdracht te verstrekken om in het kader van budgetbeheer bij statushouders deze doelgroep tevens te ontzorgen door doorbetaling van internet, telefoon en verzekeringen. 

Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2023 

Het college besluit:
1. In te stemmen met de concept verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Aa en Hunze 2023;
2. Vooruitlopend op de vaststelling van de verordening door de gemeenteraad voor het schooljaar 2023-2024 de eigen bijdrageregeling niet toe te passen voor vervoer naar het speciaal basisonderwijs voor zover daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven.
3. De verordening om advies voor te leggen aan de adviesraad sociaal domein.

Houtvester Jansenweg 2-202 en 2-209 

Het college besluit:
1. Af te zien van handhavend optreden wegens onevenredigheid op de goothoogte van recreatiewoning Houtvester Jansenweg 2-209;
2. Af te zien van handhavend optreden wegens onevenredigheid op de goothoogte van recreatiewoning Houtvester Jansenweg 2-202;
3. Handhavend op te treden tegen de kleurstelling betreffende recreatiewoning Houtvester Jansenweg 2-202.

Adviesnota zienswijzeverzoek Woonconcept 

Het college besluit in te stemmen met de ontheffingsaanvraag van Woonconcept voor de toekomstige bouw en aankoop van woningen in de gemeente Steenwijkerland en het versturen van het ondertekende antwoordformulier zienswijze naar Woonconcept.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022 

Het college besluit:
1.    Kennis te nemen van de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo 2022;
2. In te stemmen met het verzenden van de raadsbrief;
3. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek beschikbaar te stellen aan de leden van de Adviesraad Sociaal Domein.

Jaarrekening en jaarverslag 2022 Impuls Welzijn  

Het college besluit:
1. Het jaarverslag 2022 voor kennisgeving aan te nemen;
2. De definitieve subsidie 2022 vast te stellen op € 1.971.457;
3. De jaarstukken ter kennisneming aan te bieden aan de gemeenteraad;
4. Impuls middels een brief te informeren.
Impuls voert diverse taken uit in het kader van de buurt- en opbouwwerk,
jeugdwerk, maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning en ondersteuning van vrijwilligerswerk. In de jaarrekening en het jaarverslag legt Impuls verantwoording af aan de gemeente over de besteding van de subsidie. Ook heeft Impuls een waardevolle bijdrage geleverd in de ondersteuning van de opvang van vluchtelingen. De besteding van de middelen en inhoudelijke verantwoording past binnen de door ons aan Impuls verstrekte opdrachten.